Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ III: Đoàn kết – Trách nhiệm – Tin tưởng

Ngày 24/6, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội được tiến hành theo phương châm “Đoàn kết – Trách nhiệm – Tin tưởng”.

Tham dự Đại hội có đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN; đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN; đồng chí Đặng Huy Cường - Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Thành viên HĐTV EVN.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

- Tại Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ III đã bầu:

+ Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty gồm 26 đồng chí

+ Bầu 50 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ EVN nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ EVNNPT đã bầu:

+ Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 8 đồng chí;

+ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 đồng chí;

+ Các đồng chí: Nguyễn Tuấn Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNNPT; Vũ Hồng Nguyên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVNNPT nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục được tín nhiệm giữ cương vị Phó Bí thư Đảng ủy EVNNPT;

+ Đồng chí Phan Lê Vinh - Ủy viên BTV, Trưởng ban Kiểm tra – Thanh tra được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác

Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy EVNNPT đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn, triển khai đồng bộ các giải pháp, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực phấn đấu vươn lên, đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Trong đó, Đảng bộ EVNNPT đã triển khai bài bản, nề nếp các mặt công tác, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với doanh nghiệp. Đồng thời, Đảng bộ luôn thể hiện sự tích cực, trách nhiệm trong phối hợp tổ chức triển khai các nhiệm vụ chung của Đảng bộ Tập đoàn, là một trong những Đảng bộ xuất sắc, tiêu biểu của Đảng bộ Tập đoàn.

Đảng ủy EVNNPT đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn Tổng công ty chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Tập đoàn. Trên cơ sở đó, đã đề ra các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trong mọi hoạt động. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Triển khai đồng bộ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; thực hiện chính sách cán bộ gắn với kết quả đánh giá cán bộ; bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với khả năng, sở trường và phát huy được tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ EVNNPT đã kết nạp được 499 đảng viên, đạt 124,8% so với chỉ tiêu Nghị quyết.

Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy EVNNPT chú trọng thực hiện thường xuyên đảm bảo đúng quy định của Đảng và kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những sai phạm của các tổ chức đảng trực thuộc. Đảng ủy cũng đã lãnh đạo các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tạo bầu không khí phấn khởi, vui tươi góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Đảng bộ Tổng công ty.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy EVNNPT đã triển khai nhiều giải pháp, biện pháp đồng bộ để thực hiện nhiệm vụ, trong đó nổi bật là hệ thống truyền tải điện quốc gia đã phát triển nhanh cả về quy mô và chất lượng, quản lý 27.147km đường dây từ 220kV đến 550kV, tăng 28,1% so với đầu nhiệm kỳ; sản lượng điện truyền tải bình quân hàng năm đạt 9,02%. Thưc hiện tốt việc giảm tổn thất điện năng ở mức 2,15% vào cuối năm 2019, giảm 0,19% so với đầu nhiệm kỳ.

Trong công tác đầu tư, đã khởi công 213 công trình, đóng điện hoàn thành đưa vào vận hành 255 công trình. Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp thực hiện đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thực tế và đảm bảo chủ trương và Nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn, góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao độn.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ EVNNPT nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhận diện thách thức, đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới

Cũng theo đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ EVNNPT nhiệm kỳ 2020 - 2025 là rất lớn. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Dương Quang Thành đề nghị Đảng bộ EVNNPT tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ.

Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng theo hướng cụ thể, sát thực, phù hợp với từng loại hình tổ chức Đảng, gắn hoạt động của các đảng bộ, chi bộ với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và trách nhiệm đối với nhiệm vụ chung của Đảng bộ. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật.

Đảng bộ cần tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty, gắn với sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

Tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các công trình đầu tư xây dựng truyền tải điện, đặc biệt là các dự án giải tỏa công suất nguồn điện, các khu vực kinh tế trọng điểm, đảm bảo cấp điện cho miền Nam; triển khai các biện pháp đồng bộ để giảm tổn thất điện năng; triển khai nhanh các biện pháp để xây dựng hệ thống lưới điện truyền tải thông minh, đáp ứng tiêu chí N-1 đối với vùng phụ tải quan trọng và N-2 đối với vùng phụ tải đặc biệt quan trọng.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới. Bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt mối quan hệ công tác giữa cấp ủy với Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc.

Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN (hàng đầu, thứ 6 từ phải sang), đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN (hàng đầu, thứ 5 từ phải sang), đồng chí Đặng Huy Cường - Ủy viên BTV, Thành viên HĐTV EVN (hàng đầu, thứ 8 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ EVNNPT nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hướng đến “top” 10 tổ chức truyền tải đứng đầu châu Á

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNNPT cho biết: Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy EVNNPT đề ra mục tiêu đến năm 2025, EVNNPT trở thành một trong các tổ chức truyền tải điện thuộc 10 nước hàng đầu châu Á. Năm 2030, EVNNPT đạt trình độ tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực truyền tải điện.

Để đạt được mục tiêu trên, bên cạnh việc đảm bảo vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia an toàn, ổn định, cũng như đảm bảo chất lượng, tiến độ các công trình đầu tư xây dựng theo kế hoạch, Đảng ủy EVNNPT đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, công nghệ thông tin trong mọi mặt hoạt động; đồng thời tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới. 

Xây dựng lộ trình thực hiện Chiến lược Ứng dụng và phát triển khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực truyền tải điện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040 phù hợp với các mục tiêu đã đề ra trong Chiến lược phát triển EVNNPT. Khẩn trương thực hiện, hoàn thành các dự án đang triển khai thuộc Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”.

Một số chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ EVNNPT:

1. Về công tác xây dựng Đảng:

- Triển khai tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, cấp ủy cấp trên đạt 90% đối tượng được triệu tập tham dự;

- Phấn đấu 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Phấn đấu 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% đến 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- Kết nạp 350 đảng viên mới, trong đó phấn đấu 50% là đoàn viên thanh niên;

- Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị:

- Sản lượng điện truyền tải tăng trưởng bình quân 7,4%/năm, đến năm 2025 đạt khoảng 307,4 tỷ kWh.

- Tỷ lệ tổn thất điện năng phấn đấu đạt 2,14% vào năm 2025.

- Đầu tư xây dựng 263 dự án, tổng giá trị đầu tư khoảng 116 nghìn tỷ đồng;

- Năng suất lao động tính theo sản lượng điện truyền tải tới năm 2025 đạt 37,29 triệu kWh/người;

- Xây dựng hệ thống truyền tải điện quốc gia ngày càng đồng bộ, hiện đại, tăng cường kết nối khu vực.