Đảng ủy Ban QLDA Điện 1: Chuẩn bị kỹ nhân sự cho Đại hội thí điểm

Đảng bộ Ban QLDA Điện 1 (EVNPMB1) được Đảng ủy Tập đoàn chọn là Đại hội thí điểm bầu Bí thư Đảng ủy trực tiếp tại Đại hội. Chính vì vậy, công tác tổ chức đại hội, đặc biệt công tác nhân sự tham gia Ban chấp hành được Đảng ủy EVNPMB1 chuẩn bị kỹ.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc EVNPMB1 – ông Bùi Phương Nam cho biết: Trong thời gian qua, công tác cán bộ luôn được Đảng ủy Ban quan tâm thực hiện. Trong đó, Đảng ủy Ban đặc biệt bồi dưỡng đào tạo những cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gương mẫu cơ quan, đơn vị.

Toàn bộ các đối tượng thuộc diện cán bộ đương nhiệm và quy hoạch được Đảng ủy tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để đạt các tiêu chuẩn về lý luận chính trị, nghiệp vụ, được luân chuyển bổ nhiệm nắm giữ các vị trí.

Hàng năm, Đảng ủy thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch theo đúng quy định. Qua đó, đưa ra khỏi quy hoạch các đối tượng không đủ điều kiện và kịp thời bổ sung vào quy hoạch các cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn tốt, có ý chí phấn đấu bổ sung vào nguồn cán bộ kế cận.

Đảng ủy EVN chọn Đảng bộ Ban QLDA Điện 1 là Đại hội thí điểm bầu Bí thư Đảng ủy trực tiếp tại Đại hội. Trong ảnh Đại hội Đảng bộ EVNPMB1 lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020

Đảng ủy Ban QLDA Điện 1 đưa ra yêu cầu cấp ủy khóa mới cần đảm bảo chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện các mặt công tác; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Ban.

Mỗi đồng chí cấp ủy viên khóa mới phải có bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, trí tuệ và tư duy đổi mới; có uy tín, phẩm chất đạo đức, quy tụ đoàn kết trong đơn vị, đáp ứng được các tiêu chuẩn, yêu cầu đặt ra.

Cấp ủy khóa mới cần có cơ cấu, độ tuổi hợp lý, có tính kế thừa, liên tục để lãnh đạo toàn diện; nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, làm giảm chất lượng của cấp ủy, không nhất thiết lĩnh vực nào cũng phải có người tham gia cấp ủy.

Theo Hướng dẫn số 14-HD/ĐU ngày 23/12/2019 của Đảng ủy EVN, số lượng ủy viên BCH của Đảng bộ Ban được quy định là từ 5-7 đồng chí. Tại cuộc họp ngày 4/3/2019, Đảng ủy Ban đã quyết định số lượng ủy viên BCH Đảng bộ Ban nhiệm kỳ 2020-2025 là 7 đồng chí và cơ cấu gồm 1 Bí thư và 1 Phó bí thư. Thực hiện bầu cử có số dư từ 10% - 15%, theo đó Ban Chấp hành Đảng bộ EVNPMB1 chuẩn bị danh sách nhân sự Ban Chấp hành khóa mới gồm 8 đồng chí, đáp ứng đúng yêu cầu của Đảng ủy cấp trên.

Ông Bùi Phương Nam cho biết thêm, các bước thực hiện nhân sự tham gia cấp ủy được Đảng ủy Ban thực hiện rất kỹ, theo đúng hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy EVN, trong đó đã thành lập Tiểu ban nhân sự.

Đối với các đồng chí tái cử Ban chấp hành, thực hiện quy trình 5 bước gồm: Tổ chức Hội nghị Bí thư và Phó Bí thư; Bước 2 - tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt; Bước 3 - tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (lần 1); Bước 4 - tổ chức Hội nghị Bí thư và Phó Bí thư; Bước 5 - tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (lần 2) để biểu quyết giới thiệu nhân sự tái cử Ban chấp hành Đảng bộ Ban nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với nhân sự lần đầu tham gia Ban chấp hành cũng thực hiện đầy đủ 5 bước theo hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Tập đoàn.

Đối với nhân sự tái cử Bí thư Đảng ủy, Đảng ủy Ban đã thực hiện đầy đủ 5 bước và được tập thể Ban chấp hành, cán bộ chủ chốt, Thường trực Đảng ủy Ban thống nhất giới thiệu nhân sự tái cử Bí thứ Đảng ủy Ban nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 1 đồng chí.

Theo ông Bùi Phương Nam, bên cạnh việc chuẩn bị kỹ nhân sự, Đảng ủy EVNPMB1 đã hoàn thành Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội và báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy EVN theo quy định.

“Với sự chuẩn bị kỹ càng đó, tôi tin chắc công tác Đại hội của EVNPMB1 sẽ thành công”, ông Bùi Phương Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc EVNPMB1 cho biết.

Đảng bộ Ban QLDA Điện 1:

- Là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Đảng bộ gồm: 4 Chi bộ trực thuộc;

- Tổng số Đảng viên: 73 đồng chí;

- Ủy viên Ban chấp hành: 5 đồng chí;

- Ủy viên Uỷ ban kiểm tra: 3 đồng chí;