Đảng ủy EVNNPT nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định của Trung ương

Ngày 1/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị TW 4 khóa XIII) gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy EVNNPT tổ chức quán triệt Nghi quyết TW 4 khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến

PGS.TS Nguyễn Viết Thông - nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt 3 chuyên đề của Nghị quyết TW 4 khóa XIII:

Chuyên đề 1: Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Chuyên đề 2: Kết luận số 01 KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chuyên đề 3: Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Để cụ thể hóa các Kết luận, Quy định của Hội nghị TW 4 khóa XIII, Đảng ủy EVNNPT đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động. Trong đó đã tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp uỷ và cán bộ, đảng viên, người lao động; tạo bước chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm. Tập trung rà soát hoàn thiện các quy chế, quy định của chuyên môn đồng bộ, thống nhất với quy chế, quy định của cấp ủy. Phát huy vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức đoàn thể và người lao động trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương Đảng và Đảng ủy cấp trên sẽ góp phần để EVNNPT hoàn thành mục tiêu Chiến lược “Phát triển EVNNPT đến năm 2025 trở thành một trong các tổ chức truyền tải điện thuộc 10 nước hàng đầu châu Á và đến năm 2030 đạt trình độ tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực truyền tải điện”.