Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức trong các ngày 27 - 28/3. Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương) có 106 điểm cầu, với tổng số khoảng 3.700 cán bộ, đảng viên tham gia.

Các đại biểu tại điểm cầu Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam nghe truyền đạt các nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra với điểm cầu chính tại Phòng họp Diên Hồng - Nhà Quốc hội tại Thủ đô Hà Nội đến 7.439 điểm cầu từ Trung ương tới cơ sở trên toàn quốc. Tổng số đảng viên tham gia là hơn 959.000 người.

Tại điểm cầu của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam, có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Uỷ viên BCH Đảng bộ Tập đoàn; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn; Trưởng, Phó các Ban Xây dựng Đảng của Đảng ủy Tập đoàn và Trưởng, Phó các Ban chuyên môn của Tập đoàn. Cùng tham gia, còn có các đồng chí trong cấp ủy, Ban chấp hành và lãnh đạo, đảng viên các đơn vị có tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị truyền đạt các báo cáo chuyên đề, gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Các đại biểu nghe truyền đạt nội dung tại Hội nghị, chiều 27/3

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Trước đó, vào ngày 9/3/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trong đó nhấn mạnh: công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng; kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt; nhấn mạnh, làm rõ những vấn đề mới, cốt lõi; nêu cao trách nhiệm của báo cáo viên, người đứng đầu cấp ủy trong báo cáo truyền đạt Nghị quyết, cũng như cán bộ, đảng viên trong học tập Nghị quyết, đặc biệt là sự nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp.


  • 28/03/2021 05:00
  • Xuân Tiến
  • 3438