Đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng đối với 2,46 ha rừng tự nhiên để thực hiện Dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Công văn số 656/TTg-NN ngày 22/7/2020 gửi Bộ NN&PTNT; HĐND, UBND tỉnh Gia Lai và Kon Tum đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng 2,46 ha rừng tự nhiên trên địa bàn 2 tỉnh này để thực hiện Dự án Nhà máy thủy điện Ialy mở rộng theo đề xuất, kiến nghị của Bộ NN&PTNT.

Trong đó, tỉnh Gia Lai có 1,02 ha (gồm 0,78 ha rừng phòng hộ, 0,24 ha rừng sản xuất); tỉnh Kon Tum có 1,44 ha (gồm 0,53 ha rừng phòng hộ, 0,91 ha rừng sản xuất).

Bộ NN&PTNT chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về nội dung thẩm định, tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ của hồ sơ, tài liệu, số liệu và các nội dung trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án. 

UBND tỉnh Gia Lai và Kon Tum chịu trách nhiệm trước pháp luật các thông tin về tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ của hồ sơ, tài liệu, số liệu và các nội dung liên quan trong hồ sơ đề nghị thẩm định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án trên; đồng thời chịu trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra kỹ, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng; rà soát nhu cầu thực tế, xác định vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng, đảm bảo thống nhất giữa hồ sơ và thực địa, phù hợp với chỉ tiêu đất rừng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện nghiêm nghĩa vụ trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo đúng quy định của pháp luật; rà soát, bổ sung vào quy hoạch tỉnh, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 của tỉnh, quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các huyện liên quan, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng đất để triển khai Dự án, đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đảm bảo sử dụng rừng, đất tiết kiệm, hiệu quả, đúng và đầy đủ theo quy định của pháp luật, không làm thất thoát tài sản, ngân sách nhà nước, tham nhũng và gây khiếu kiện mất trật tự xã hội.

Hội đồng nhân dân 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc đề xuất chủ trương và tổ chức thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để triển khai Dự án.

Chi tiết văn bản có file đính kèm.

Vanban656TTg22072022.pdf