EVN thành lập Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện và đảm bảo cung ứng điện năm 2023

Ngày 15/5/2023, Hội đồng Thành viên EVN ban hành Quyết định số 60/QĐ-HĐTV về việc thành lập Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện và đảm bảo cung ứng điện năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Ban chỉ đạo).

Ông Trần Đình Nhân, Tổng giám đốc EVN làm Trưởng Ban chỉ đạo.

2 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo gồm: ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc EVN, ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN.

Các Phó Trưởng ban Chỉ đạo còn có các thành viên HĐTV EVN: ông Nguyễn Đức Cường, ông Cao Quang Quỳnh, ông Đinh Thế Phúc, ông Võ Hồng Lĩnh; các Phó Tổng giám đốc: ông Nguyễn Xuân Nam, ông Nguyễn Tài Anh, ông Phạm Hồng Phương và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam là ông Đỗ Đức Hùng.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ quyết định giải pháp, chỉ đạo thực hiện và kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các quyết định, chỉ đạo trong công tác điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện, sản xuất, truyền tải, phân phối và xuất nhập khẩu điện, đảm bảo cung ứng điện trong năm 2023; quyết định giải pháp/chỉ tiêu, chỉ đạo toàn diện công tác sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, điều chỉnh phụ tải điện (DR), điều hòa phụ tải điện.

Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện và đảm bảo cung ứng điện năm 2023 cùng với Ban Chỉ đạo xây dựng các dự án điện trong Quy hoạch phát triển điện lực lực quốc gia trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện, lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, kịp thời nâng cao năng lực cung ứng điện.

Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện và đảm bảo cung ứng điện năm 2023 sẽ định kỳ hàng tháng, hàng quý hoặc đột xuất báo cáo Hội đồng thành viên EVN kết quả thực hiện nhiệm vụ.


  • 16/05/2023 11:29
  • M.Hạnh
  • 5349