EVN tổ chức hội thi thợ giỏi cấp tập đoàn năm 2022

Đây là nội dung tại Chỉ thị Liên tịch số 1547/CTLT-EVN-CĐĐLVN ngày 29/3/2022 giữa Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam. Dự kiến, hội thi cấp tập đoàn sẽ hoàn thành trong tháng 10/2022.

Các thí sinh tại vòng thi lý thuyết, khối truyền tải điện, Hội thi Thợ giỏi EVN năm 20217 - Nguồn ảnh: EVNEIC

Cụ thể, có 4 khối được tổ chức thi thợ giỏi, gồm: 

Khối truyền tải điện: Nghề quản lý vận hành đường dây truyền tải, nghề quản lý vận hành trạm biến áp truyền tải.

Khối phân phối điện: Nghề quản lý vận hành đường dây 110kV, nghề quản lý vận hành trạm biến áp 110kV, nghề quản lý vận hành đường dây và trạm trung, hạ thế.

Khối phát điện: Nghề trưởng ca giỏi thủy điện, nghề trưởng ca giỏi nhiệt điện.

Khối điều độ: Nghề điều độ viên giỏi cấp miền, nghề điều độ viên giỏi cấp điều độ phân phối.

Tập đoàn yêu cầu các đơn vị tổ chức sơ tuyển trực tuyến tại các đơn vị kết thúc tháng 7/2022; sơ tuyển trực tuyến cấp tập đoàn kết thúc trong tháng 8/2022; tổ chức hội thi cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam kết thúc trong tháng 10/2022.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao Tổng công ty Điện lực miền Bắc là đơn vị đăng cai tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho khối điều độ và phân phối điện trong tháng 9/2022, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đăng cai tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho khối truyền tải và phát điện trong tháng 10/2022.

Hội thi được tổ chức nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn kỹ thuật và trình độ thực hành nghề nghiệp, xây dựng tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cho đội ngũ lao động trực tiếp tại các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam; đánh giá chất lượng đội ngũ lao động trực tiếp làm cơ sở cho việc đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao chất lượng lao động và thúc đẩy phong trào lao động sản xuất đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả và an toàn.