EVNHCMC phổ biến, quán triệt luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) vừa tổ chức hội nghị trực tuyến “Quán triệt và triển khai thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022”, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Vũ Quang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVNHCMC; đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNHCMC. Tham dự hội nghị còn có Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc; các thành viên Chi hội luật gia EVNHCMC và cán bộ phụ trách công tác pháp chế các đơn vị.  

Tại hội nghị, Luật gia Trần Văn Triều – Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, những điểm mới của Bộ luật Lao động và Chính sách bảo hiểm xã hội hiện hành.

Hội nghị trực tuyến “Quán triệt và triển khai thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022”

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên và người lao động trong EVNHCMC hiểu rõ “Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở”, từ đó nâng cao nhận thức về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở cũng như các quy định pháp luật về lao động. Trên cơ sở đó, cán bộ, đảng viên và người lao động có thể tham gia thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị và nơi cư trú; tham gia thảo luận, ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát các vấn đề ở cơ sở theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Thông qua việc phổ biến các quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở và Bộ luật lao động, Đảng ủy EVNHCMC đặt ra mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; phát huy quyền làm chủ và vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Tổng công ty và đơn vị; gắn việc thực hiện dân chủ ở cơ sở với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm góp phần ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Tổng công ty.

Đảng ủy EVNHCMC cũng chỉ đạo tăng cường phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn thể và người lao động tham gia giám sát, phản biện; tiếp tục củng cố và đẩy mạnh hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Ban chỉ đạo; tăng cường hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Ban Thanh tra nhân dân trong việc giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại EVNHCMC và các đơn vị thành viên.