EVNNPT: Thi đua nước rút hoàn thành kế hoạch năm 2016

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa ban hành Chỉ thị liên tịch về việc phát động thi đua nước rút phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2016.

Phong trào thi đua nước rút được EVNNPT phát động từ 1/11/2016 đến 31/12/2016

Phong trào thi đua nước rút được phát động từ 1/11/2016 đến 31/12/2016 với mục tiêu hoàn thành sản lượng điện truyền tải 156 tỷ kWh, tăng 11,6% so với năm 2015.

Cùng với đó, EVNNPT hướng tới các mục tiêu khác như: Phấn đấu duy trì tỷ lệ tổn thất điện năng trên lưới truyền tải ở mức 2,1%; hoàn thành và đưa vào vận hành 64 dự án (trong đó 10 dự án 500 kV, 54 dự án 220 kV); khởi công 52 dự án; thực hiện đầu tư - xây dựng với tổng số vốn đầu tư 19.663 tỷ đồng; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động năm 2016 theo kế hoạch EVN giao.

Chỉ thị yêu cầu phong trào thi đua phải bám sát với mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và từng đơn vị. Nội dung phải tập trung đưa ra các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, những tồn tại, vướng mắc của từng đơn vị, từng bộ phận và của mỗi cá nhân.

Ngoài ra, phong trào thi đua phải đảm bảo thiết thực hiệu quả, khen thưởng kịp thời, chính xác, hướng về cơ sở và hướng về người lao động. Các đơn vị cần quan tâm đến việc phát hiện nhân tốt mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, góp phần tạo bước chuyển mới về nhận thức nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong công nhân viên lao động, góp phần thiết thực trong công tác chuyên môn và hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2016 của Tổng công ty.