Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) vừa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 55-NQ/TW, ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị “Về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận 77-KL/TW, ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị “Về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước”; Cơ hội, thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam năm 2020.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký, Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt những điểm mới nổi bật và nội dung cơ bản trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông cho biết, Đại hội XIII sẽ thảo luận nhiều Văn kiện, bao gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị (là báo cáo trung tâm); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011-2020), xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030); Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước, tại phiên họp ngày 29/5/2020, Bộ Chính trị đã thảo luận và ban hành Kết luận 77-KL/TW, ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị “Về chủ trương khắc phục và phát triển nền kinh tế đất nước”. Kết luận đánh giá tình hình và nêu rõ định hướng, nhiệm vụ, giải pháp cấp bách và dài hạn. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 có thể còn kéo dài, việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, hấp dẫn, phù hợp với xu thế mới, có khả năng cạnh tranh khu vực, quốc tế với những cơ chế, chính sách thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư quốc tế và trong nước; hỗ trợ cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nhanh  chóng tiếp cận các hình thức sản xuất kinh doanh mới, hiện đại, hiệu quả, phù hợp để đủ sức tham gia ngay các chuỗi giá trị mới, mở rộng quan hệ đối tác gắn với mở rộng thị trường khi cấu trúc kinh tế thế giới có sự thay đổi, điều chỉnh.

Về Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị, PGS.TS Nguyễn Viết Thông nêu, sau 15 năm thực hiện Kết luận số 26-KL/TW, ngày 24/10/2003 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược và quy hoạch phát triển ngành Điện lực Việt Nam và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2007 của Bộ Chính trị khóa X về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050, ngành năng lượng nói chung đã có bước phát triển nhanh, tương đối đồng bộ trong tất cả các phân ngành, lĩnh vực; bám sát định hướng và đạt được nhiều mục tiêu cụ thể đề ra.

Nghị quyết đã đề ra mục tiêu tổng quát nhằm bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; cung cấp đầy đủ năng lượng ổn định, có chất lượng cao với giá cả hợp lý cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

Cũng tại hội nghị, PGS.TS Trần Đình Thiên, Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đã chia sẻ nội dung cơ hội, thách thức đối với nền kinh tế của Việt Nam trong năm 2020.


  • 14/09/2020 06:00
  • Ngân Hà
  • 2560