Infographic: Hoạt động khoa học - công nghệ nổi bật trong quý IV/2021 và quý I/2022 của EVN

Tiếp tục những thành quả đạt được trong năm 2021, công tác khoa học - công nghệ và môi trường năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã sôi nổi ngay từ quý đầu của năm. Đặc biệt, trong bối cảnh EVN đã và đang ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thực hiện chuyển đổi số, EVN càng thúc đẩy mạnh mẽ các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu, triển khai, ứng dụng khoa học công nghệ mới trong toàn tập đoàn.

 

Nguồn thông tin: Ban KHCN và Môi trường EVN


  • 07/04/2022 10:01
  • Hồng Hoa - Nguyễn My
  • 4472