Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam đến năm 2030

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 453/QĐ-BCT, ngày 18/3 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch nhằm mục đích xây dựng và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện chiến lược phát triển ngành than thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương. Đây là cơ sở để các đơn vị thuộc Bộ Công Thương rà soát, xây dựng, điều chỉnh kế hoạch, chương trình hành động nhằm thực hiện chiến lược phát triển ngành than phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

Ảnh minh họa

Đồng thời, tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển ngành than, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện và điều chỉnh mục tiêu của chiến lược (nếu cần thiết) để phù hợp với thực tế mỗi giai đoạn.

Theo kế hoạch này, Bộ Công Thương sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến nội dung của chiến lược phát triển ngành than một cách sâu, rộng đến mọi thành phần kinh tế. Hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện, kiểm điểm đánh giá tình hình triển khai và mức độ, khả năng đạt được các mục tiêu chiến lược…

Song song đó, cụ thể hóa nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chiến lược phát triển ngành than; thể hiện tính chủ động, sáng tạo của từng đơn vị và sự hợp tác giữa các đơn vị trong và ngoài ngành Công Thương trong việc thực hiện mục tiêu đề ra tại chiến lược phát triển ngành than. Đảm bảo sự nhất quán với việc tổ chức thực hiện các chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương và của Bộ Công Thương trong từng nhiệm kỳ.

Xem chi tiết văn bản tại đây

 


  • 20/03/2024 05:10
  • Thùy Lê
  • 3164