Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2021): Công tác tuyên giáo luôn đồng hành với sự phát triển của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Trải qua quá trình lịch sử, đến năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Cách đây 91 năm (1930 - 2021), Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội. Ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu "Ngày Quốc tế đỏ 1/8", kêu gọi chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Đây là tài liệu duy nhất, sớm nhất còn lưu lại cho đến nay đề rõ “Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành”. Tài liệu này phát hành đã gây được dư luận rộng lớn trong xã hội đương thời.

Kể từ 01/8/1930 đến tháng 10/1930, trong cả nước đã diễn ra hàng trăm cuộc biểu tình của Nhân dân ta chống chiến tranh đế quốc; ở một số nơi, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng Cộng sản Việt Nam, binh lính đã không bắn vào quần chúng khi đi đàn áp các cuộc biểu tình, mít tinh của Nhân dân. Từ đó, ngày 01/8 trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử quý giá, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. 

Trải qua quá trình lịch sử, đến năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được thành lập theo Quyết định số 299-QĐ/ĐUK ngày 08/10/2007 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), theo đó các ban xây dựng Đảng cũng được hình thành, Ban Tuyên giáo là một trong 3 Ban tham mưu, giúp việc Đảng uỷ Tập đoàn.

Năm 2019, thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, Đảng ủy EVN đã nghiêm túc và khẩn trương triển khai thực hiện quy định số 69-QĐ/TW và là một trong những đơn vị đầu tiên trong Đảng ủy Khối DNTW hoàn thành việc hợp nhất các ban tham mưu của đảng với các ban chuyên môn.

Sau khi hợp nhất, bộ phận tham mưu công tác tuyên giáo của Đảng uỷ Tập đoàn là Ban Truyền thông đã được ổn định về tổ chức, tăng cường nhân sự chuyên môn trên các lĩnh vực tuyên giáo, dân vận, truyền thông, truyền thống; thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng uỷ, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ trong lĩnh vực tuyên giáo của Đảng. Cán bộ làm công tác Tuyên giáo cấp uỷ các cấp, tổ chức đoàn thể trong toàn Đảng bộ Tập đoàn đã thể hiện vai trò, trách nhiệm, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ đạt yêu cầu về chất lượng, hiệu quả. Nhất là, thông qua hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống, các hoạt động văn hóa văn nghệ, các kênh thông tin nội bộ và cộng đồng tạo được sức lan tỏa sâu rộng; khơi dậy khí thế sôi nổi, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng hệ thống chính trị của Tập đoàn ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trải qua quá trình phát triển của Đảng bộ Tập đoàn, công tác Tuyên giáo của Đảng uỷ EVN luôn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể của từng giai đoạn, giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng uỷ Tập đoàn. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được chú trọng; công tác tuyên truyền tiếp tục được đổi mới, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mới, thực hiện mục tiêu của Đảng là đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trong đó trọng tâm là công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy Tập đoàn và các cấp ủy trong toàn Đảng bộ đã quan tâm, chú trọng và tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, chú trọng  giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đã thành lập Ban Chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn và các Đảng ủy trực thuộc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (Ban Chỉ đạo 35); nghiêm túc thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính theo chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối DNTW.

Việc học tập Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối DNTW được quan tâm, triển khai nghiêm túc, nội dung, hình thức được cải tiến, đổi mới, nhiều lần được tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến mang lại hiệu quả cao. Các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết được xây dựng, triển khai thực hiện theo hướng cụ thể, sát với tình hình của Đảng bộ Tập đoàn đã tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong cán bộ, đảng viên, nhân viên, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Công tác tuyên truyền được Đảng ủy Tập đoàn và các đảng ủy trực thuộc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; tuyên truyền về doanh nghiệp ngày càng đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung; chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương định kỳ cung cấp thông tin chính thống, giới thiệu, tuyên truyền rộng rãi việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng, các gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng, đầy đủ, chính xác về Tập đoàn; đồng thời đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, Đảng ủy Tập đoàn đã thành lập đội ngũ Báo cáo viên của Đảng uỷ và ban hành Quy chế hoạt động của Báo cáo viên Đảng uỷ Tập đoàn; xây dựng, củng cố hệ thống các trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác.

Công tác nắm bắt, nghiên cứu, phản ánh dư luận xã hội tiếp tục được Đảng ủy Tập đoàn và các cấp ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện, nắm bắt và giải quyết kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp, cơ cấu lại tổ chức và bố trí cán bộ; thường xuyên quan tâm động viên cán bộ, đảng viên, người lao động tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước trước mọi khó khăn, thách thức, không để xảy ra các vụ việc tiêu cực.

Cùng với việc nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động, các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, thực hiện công tác tuyên truyền và định hướng dư luận trong doanh nghiệp hiểu rõ về bản chất vấn đề để không bị lôi kéo, kích động tham gia tuần hành, biểu tình, vi phạm pháp luật, không chia sẻ và đấu tranh phản bác những nội dung kích động trên mạng xã hội.

Bên cạnh việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng Đảng về đạo đức cũng được Đảng ủy Tập đoàn quan tâm thường xuyên. Việc thực hiện Quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) và Quy định của Đảng ủy Khối về trách nhiệm đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đã được Đảng uỷ Tập đoàn cụ thể hoá thành các quy định để phát huy vai trò gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Tập đoàn và đơn vị, gắn với việc xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động/cam kết rèn luyện của cá nhân hằng năm trên cơ sở nhiệm vụ được giao. Đồng thời, thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, giám sát và phản biện xã hội của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên và của người lao động về phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Qua đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chất lượng tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, vai trò lãnh đạo của Đảng được khẳng định. Ý thức trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến tích cực. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp luôn gương mẫu đi đầu trong học tập, lao động, sáng tạo, tiết kiệm trong sinh hoạt, thực hiện phương châm “nói đi đôi với làm”, thực sự là tấm gương để cán bộ, đảng viên và quần chúng noi theo. Qua kiểm điểm hằng năm, tập thể và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn và hầu hết tập thể lãnh đạo cấp ủy  trực thuộc là những tập thể đoàn kết, gương mẫu chấp hành nghiêm cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết, quy định của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ; có tinh thần trách nhiệm, có quyết tâm chính trị cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của Đảng bộ; không có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tự hào về chặng đường lịch sử vẻ vang 91 năm qua của ngành Tuyên giáo, các cán bộ thực hiện công tác Tuyên giáo cấp uỷ các cấp, tổ chức đoàn thể trong toàn Đảng bộ Tập đoàn tiếp tục nỗ lực vượt khó, vươn lên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo trong mọi tình huống để phấn đấu luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.