Mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp sẽ là 1 tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

Đó là một trong những thông tin đáng chú ý tại Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023 (ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS ngày 4/4/2023).

Theo Quyết định này, Ủy ban Quốc gia tập trung chỉ đạo, điều phối các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng mang lại kết quả thực chất, bền vững, ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng thuộc các chương trình và Chiến lược quốc gia về phát triển Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số.

Kế hoạch cũng đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể trong năm 2023 - "Năm Dữ liệu số quốc gia" cho các lĩnh vực Dữ liệu số, Chính phủ số, Kinh tế số, Xã hội số, An toàn – an ninh mạng.

Cũng tại Quyết định này, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp được giao triển khai, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cập nhật, ban hành tiêu chí đánh giá, triển khai đánh giá và công bố mức độ chuyển đổi số trong các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; đưa mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp là một trong những tiêu chí để xem xét, đánh giá kết quả hoạt động hàng năm của doanh nghiệp nhà nước.

Xem chi tiết Quyết định tại đây