Năm 2020, EVN không sử dụng tài liệu giấy trong các cuộc họp

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản số 425/EVN-VP, ngày 21/1/2020, gửi các đơn vị trực thuộc về việc thực hiện các cuộc họp không giấy và triển khai nhiệm vụ công tác văn thư lưu trữ năm 2020 trong Tập đoàn.

Để ứng dụng triệt để các tiện ích của hệ thống văn phòng điện tử, giúp công tác chỉ đạo điều hành của Tập đoàn được kịp thời, chính xác, tối ưu hoá các chi phí, tinh giảm biên chế, EVN yêu cầu các Ban/Văn phòng và đơn vị thành viên thực hiện triệt để việc gửi/nhận văn bản điện tử qua hệ thống E-office (trừ các loại văn bản mật/và văn bản phải gửi bản giấy theo danh mục quy định trong công tác văn phòng); nghiêm túc thực hiện việc lập hồ sơ điện tử và giao nộp hồ sơ điện tử vào lưu trữ cơ quan.

Đồng thời, đẩy mạnh việc sử dụng Cổng thông tin điện tử, nhằm khai thác dữ liệu từ các hệ thống phần mềm dùng chung, thống nhất sử dụng tài liệu báo cáo trên các phương tiện điện tử được chia sẻ từ hệ thống EVNPortal, E-office, lịch tuần; không sử dụng tài liệu giấy trong tất cả các cuộc họp do lãnh đạo đơn vị; các Ban/Văn phòng/Phòng chủ trì.

Tập đoàn yêu cầu các đơn vị triển khai, quán triệt phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra các quy định hiện hành của Nhà nước, của EVN về công tác văn thư lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật EVN và Quy định công tác Văn phòng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam...

Tập đoàn cũng giao Văn phòng chủ trì, phối hợp Ban Pháp chế bổ sung tiêu chí lập hồ sơ điện tử vào bảng chấm điểm hiệu quả hàng năm để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thành viên; xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật, của EVN về văn thư lưu trữ, văn phòng điện tử, bảo vệ bí mật nhà nước, cải cách hành chính trong EVN.

Lộ trình không sử dụng tài liệu giấy trong tất cả các cuộc họp do lãnh đạo đơn vị; các Ban/Văn phòng/Phòng chủ trì:

- Tại trụ sở cơ quan các Tổng Công ty Điện lực; Tổng Công ty Phát điện và Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia: Áp dụng từ 01/4/2020.

- Tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn: Áp dụng từ 01/5/2020.

- Tại các đơn vị cấp 3, 4 (trực thuộc các Tổng Công ty Điện lực; Tổng Công ty Phát điện và Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia): Áp dụng từ 01/6/2020.

VB425Vanphongdientu.pdf


  • 30/01/2020 03:37
  • Thùy Lê
  • 7157