Quán triệt, triển khai Nghị quyết 02 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về chuyển đổi số

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Kế hoạch số 09-KH/ĐU ngày 19/7/2021 quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK năm 2021 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) về “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối DNTW đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Mục đích để cấp ủy các cấp, chuyên môn, các tổ chức đoàn thể nhận thức đầy đủ, nắm vững các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Nghị quyết 02 của Đảng ủy Khối gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐU, ngày 11/1/2021 của Đảng ủy Tập đoàn “Về thực hiện chuyển đổi số trong EVN”, từ đó tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số tại Tập đoàn và đơn vị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đảng ủy EVN yêu cầu cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng, chuyên môn, các tổ chức đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về Nghị quyết số 02 của Đảng ủy Khối và Nghị quyết số 03 của Đảng ủy EVN đến cán bộ, đảng viên và người lao động; vận động cán bộ, đảng viên, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia tiến trình chuyển đổi số của Tập đoàn và đơn vị; kịp thời phản ánh những tập thể, cá nhân làm tốt, các mô hình tiêu biểu trong công tác chuyển đổi số để nhân rộng.

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 02 đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, tập trung vào những nội dung cơ bản và các giải pháp thực hiện phù hợp với đặc thù của Tập đoàn và đơn vị. 100% các đảng ủy/chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để lãnh đạo triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số.