Quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước với cấp ủy địa phương

Ban chấp hành Trung ương vừa ban hành Quyết định số 61-QĐ/TW (ngày 8/3/2022) Quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước với cấp ủy địa phương.

Quy chế này áp dụng cho đảng ủy toàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước, đảng ủy công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước (gọi chung là đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty); cấp ủy đảng doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc, thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước (gọi chung là cấp ủy đơn vị thành viên) và các cấp ủy địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện) nơi có các đơn vị trực thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đóng trên địa bàn.

Đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty và cấp ủy địa phương thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; phối hợp trong lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công tác cán bộ, một số nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng tổ chức chính trị - xã hội ở doanh nghiệp và địa phương.

Việc phối hợp công tác phải bảo đảm giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy tập đoàn, tổng công ty, gắn với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

Quydinh61BCHTW2021.pdf