Quy trình Quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin điều hành thị trường điện

Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) ban hành Quyết định số 41/QĐ-ĐTĐL ngày 16/3/2020 về Quy trình Quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin điều hành thị trường điện.

Quy trình quy định trình tự, phương pháp thực hiện và trách nhiệm của các đơn vị trong việc quản lý, vận hành hệ thống công nghệ thông tin thị trường và quản lý, công bố, khai thác thông tin vận hành hệ thống điện, thị trường điện trên Cổng thông tin điện tử thị trường điện.

Theo Quyết định này, phần mềm phục vụ hoạt động của thị trường điện phải đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy, tính bảo mật và đáp ứng được các tiêu chuẩn do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện xây dựng; có đầy đủ các hướng dẫn kỹ thuật, quy trình vận hành kèm theo.

Các phần mềm cho hoạt động thị trường điện phải được xây dựng, phát triển để hỗ trợ thực hiện các tính toán và giao dịch được quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BCT và các quy trình vận hành của thị trường điện.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm quản lý vận hành hệ thống thông tin thị trường điện; vận hành hoặc thay đổi hệ thống thông tin thị trường điện hiện có sau khi đã nghiệm thu hoàn chỉnh và được Cục Điều tiết điện lực thông qua; xây dựng, quản lý hệ thống bảo mật thông tin đảm bảo an toàn, bảo mật các thông tin thị trường điện.

Đồng thời, có trách nhiệm cung cấp và công bố thông tin, số liệu và các báo cáo vận hành thị trường điện cho các thành viên tham gia thị trường điện qua Cổng thông tin điện tử thị trường điện.

Đơn vị phát điện, Đơn vị mua điện và Đơn vị truyền tải điện có trách nhiệm cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện các thông tin, số liệu phục vụ lập kế hoạch vận hành, lập lịch huy động và tính toán thanh toán qua Cổng thông tin điện tử thị trường điện. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm quản lý các thông tin này.

Quy trình này áp dụng đối với các đơn vị: Đơn vị mua điện, đơn vị mua buôn điện, đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, đơn vị phát điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Xem chi tiết tại file đính kèm

QD41-CucDTDL.pdf


  • 08/04/2020 09:44
  • Nguyễn Thủy
  • 11332