Tài liệu sinh hoạt Chi bộ tháng 1/2022

I. TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ TRONG NƯỚC; HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DNTW

1. Tình hình thời sự, chính trị trong nước:

1.1. Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Sáng ngày 9/12/2021, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt các nội dung Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Kế hoạch số 03-KH/TW thực hiện Kết luận 21-KL/TW; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011, một trong những bài học kinh nghiệm quý báu hàng đầu được nhấn mạnh trong Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng, đó là: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Bài học về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là bài học kinh nghiệm xuyên suốt của Đảng từ khi thành lập đến nay, nhất là trong công cuộc đổi mới của Đảng.

Theo đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Kết luận 21-KL/TW tiếp tục nhấn mạnh những mặt đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đó là: Lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm của các cấp ủy, tổ chức đảng; triển khai nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, đi vào cuộc sống, có nhiều bước đột phá quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ. Cùng với đó, nhận thức, trách nhiệm cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên được nâng lên; nhận diện sâu sắc, đầy đủ hơn các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; kết hợp hài hoà giữa xây và chống; xử lý kịp thời, nghiêm minh, khách quan đối với cán bộ, đảng viên vi phạm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sự ủng hộ của Nhân dân; góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Đảng ta phải tiếp tục nâng cao hơn nữa bản lĩnh và trí tuệ, thực sự "là đạo đức, là văn minh"; phải nỗ lực hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức để lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn, trong đó có việc phát huy những tác động tích cực, khắc phục những tác động tiêu cực, mặt trái của kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập quốc tế. Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 lần này về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để kế thừa, bổ sung, phát triển nhiều nội dung quan trọng của các Nghị quyết Trung ương trước đây, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước; căn cứ vào Nghị quyết, Kết luận và Quy định lần này, nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình.

1.2. Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Sáng 14/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đây là hội nghị toàn quốc đầu tiên do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo tổ chức để bàn về công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân và của cả hệ thống chính trị. Từ đó quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là chủ trương, đường lối, định hướng về đối ngoại với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Trình bày Báo cáo tình hình, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện, tích lũy và nâng tầm được cả thế và lực nhất định, uy tín ngày càng gia tăng trên trường quốc tế, đã tạo ra những tiền đề quan trọng và vị thế thuận lợi để phát triển. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên với GDP đạt gần 400 tỷ USD; đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt cả về vật chất và tinh thần. Ổn định chính trị - xã hội được đảm bảo trên cơ sở củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh được tăng cường vững chắc. Đất nước hội nhập sâu rộng, là thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Tại Hội nghị, một số bộ, ngành, địa phương đã tham luận về các biện pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm trong những năm tới; vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đối ngoại trong tổng thể chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cơ sở vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, kế thừa và phát huy truyền thống, bản sắc đối ngoại, ngoại giao và văn hóa dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới và tư tưởng tiến bộ của thời đại, chúng ta đã xây dựng nên một trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của Thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam", "gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển", thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam. Đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện đúng đắn đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, vì lợi ích quốc gia - dân tộc; vừa hợp tác, vừa đấu tranh, vận dụng đúng đắn quan điểm về "đối tượng", "đối tác"; tăng cường hợp tác, tiếp tục tạo thế đan xen lợi ích chiến lược giữa nước ta với các nước, ngăn ngừa xung đột, tránh đối đầu, bị cô lập, phụ thuộc. Trong việc bảo đảm môi trường hòa bình, Tổng Bí thư chỉ rõ, một trong những yêu cầu then chốt là phải luôn kiên trì, bình tĩnh, sáng suốt, khôn khéo, xử lý đúng đắn các mối quan hệ đối ngoại, trong đó có vấn đề chủ quyền, lãnh thổ. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng của cả hệ thống chính trị, trong đó ngành ngoại giao là những người đi đầu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, Hội nghị sẽ ghi một dấu mốc mới và tạo nên bước chuyển biến mới, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa cho công tác đối ngoại, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đại hội XIII.

1.3. Chiều ngày 11/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số đã dự và phát biểu tại Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số lần thứ III.

Với mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số để làm lợi thiết thực cho người dân, giải quyết những vấn đề lớn của đất nước. Đây là sự kiện lớn nhất trong năm dành cho các doanh nghiệp công nghệ số, cộng đồng nghiên cứu phát triển công nghệ, các nhà quản lý và đầu tư. Diễn đàn cũng là nơi chia sẻ, truyền cảm hứng, đề xuất các giải pháp sáng tạo, ý tưởng để huy động nguồn lực nhằm phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Chủ đề của Diễn đàn năm nay là “Chuyển đổi số - động lực phục hồi và phát triển kinh tế”. Các diễn giả đã tập trung bàn về các giải pháp đột phá giúp các ngành, lĩnh vực phục hồi và phát triển bền vững, đồng thời phân tích nhu cầu chuyển đổi số trong các ngành như du lịch, logistics, nông nghiệp, y tế, năng lượng...

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Đảng, Nhà nước đã có các chủ trương, đường lối, chính sách liên quan tới chuyển đổi số, chúng ta cần triển khai đồng bộ, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Thủ tướng chia sẻ với các đại biểu một số suy nghĩ về chuyển đổi số với quan điểm “cùng làm, cùng hưởng, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ” giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi thấy các doanh nghiệp, người dân và các bộ, ngành, địa phương đã vào cuộc, tham gia tích cực để thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam, tạo ra nhiều sản phẩm thiết thực, phù hợp với tình hình và yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn, góp phần làm lợi cho người dân, đưa đất nước ta ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, nhắc lại yêu cầu triển khai các chỉ đạo rất quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc vừa qua, Thủ tướng lưu ý cần chú trọng, đầu tư hơn nữa cho việc xây dựng dữ liệu về truyền thống văn hóa lịch sử hào hùng của dân tộc, về các di sản, danh lam thắng cảnh của đất nước…, từ đó, phát triển công nghiệp văn hóa, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn… Thủ tướng cũng nêu rõ, cần cấp bách thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực ngân hàng, thuế, hải quan, đất đai, logistics, giáo dục và đào tạo…, qua đó đem lại những lợi ích thiết thực cho người dân, giải quyết những vấn đề lớn của đất nước.

2. Điểm một số hoạt động của Đảng ủy Khối DNTW

2.1. Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Ngày 08/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào các tờ trình: về công tác cán bộ một số Đảng bộ trực thuộc; nội dung kiểm điểm năm 2021; về xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị tại Đảng bộ Khối; kết quả kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đối với một số tập thể, cá nhân tại Đảng ủy trực thuộc; tuyên truyền kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (11/4/2007-11/4/2022) và một số nội dung khác.

2.2. Hội thảo góp ý vào nội dung sửa đổi, bổ sung Quy định 196-QĐ/TW, Quyết định 197-QĐ/TW của Ban Bí thư

Ngày 23/12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội thảo góp ý vào nội dung sửa đổi, bổ sung Quy định số 196-QĐ/TW, ngày 24/11/2008 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước và Quyết định số 197-QĐ/TW, ngày 24/11/2008 của Ban Bí thư về Quy chế phối hợp công tác giữa các đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước với cấp ủy địa phương.

Chủ trì Hội thảo có đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo đề án và đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo đề án.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh: Trung ương rất quan tâm tới việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước, chú trọng phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước. Chính vì vậy, ngay sau khi thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2007, cùng với quá trình chuyển giao - tiếp nhận tổ chức đảng, Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 196-QĐ/TW và Quyết định số 197-QĐ/TW nhằm xác lập các mô hình tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp cũng như các mối quan hệ phối hợp công tác để phát huy tốt nhất chức năng, nhiệm vụ, vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

Đến nay, việc thực hiện Quy định số 196-QĐ/TW và Quyết định số 197-QĐ/TW đã đạt được nhiều kết quả tốt, các hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp đã góp phần rất quan trọng vào phát triển các doanh nghiệp nói riêng, phát triển kinh tế - xã hội cũng như công tác xây dựng đảng nói chung. Tuy nhiên, qua 13 năm triển khai thực hiện vẫn còn nhiều vướng mắc, chưa phù hợp, vì vậy Ban Bí thư chủ trương tổng kết nghiên cứu, đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Theo đó, Ban Chỉ đạo đề án, tổ biên tập đã xây dựng 02 đề án sửa đổi, bổ sung Quy định số 196-QĐ/TW và Quyết định số 197-QĐ/TW dựa trên kết quả tổng kết của các cấp ủy tổ chức đảng cả nước, Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã góp ý trực tiếp, chi tiết vào dự thảo nội dung tờ trình Ban Bí thư và dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định, Quy chế mới với các nội dung đề xuất về tên gọi, phạm vi điều chỉnh, mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp...

Tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo đề án yêu cầu các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, và gửi Ban Chỉ đạo sớm nội dung góp ý chi tiết bằng văn bản, Tổ Biên tập sẽ hoàn thiện nội dung Tờ trình và Đề án dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định số 196-QĐ/TW và Quyết định số 197-QĐ/TW để trình Ban Bí thư vào đầu tháng 1/2022.

2.3. Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị

Ngày 13/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ Khối: Lê Văn Châu, Hồ Xuân Trường.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối cho biết: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị là mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ rất quan trọng, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng; đồng thời phải được đặt trong tổng thể nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng, tiến hành đồng bộ với đổi mới các mặt của công tác xây dựng Đảng. Vì vậy trong thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, đồng bộ việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết, trọng tâm là về công tác chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, về đổi mới phong cách, lề lối làm việc; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp.

Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; thực hành dân chủ rộng rãi gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng để giáo dục, cảnh báo, răn đe, ngăn ngừa các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục nâng cao nhận thức, thống nhất trong hành động, phát huy tính tiền phong gương mẫu; tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt doanh nghiệp. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội trong Đảng bộ Khối đã có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả quan trọng. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp tiếp tục được khẳng định và nâng cao, đóng góp quan trọng trong việc xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Việc tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhằm đánh giá đúng và đầy đủ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; về những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua; đồng thời chỉ rõ nguyên nhân, xác định những bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, đề xuất, kiến nghị với Trung ương nhằm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong thời gian qua; đồng thời chỉ rõ nguyên nhân, xác định những bài học kinh nghiệm, đề ra những giải pháp đột phá và đề xuất, kiến nghị nhằm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương yêu cầu tổ biên tập tiếp thu toàn bộ ý kiến đánh giá, định hướng, góp ý cụ thể, sâu sắc của các đại biểu về bối cảnh đặc thù, những ưu điểm và tồn tại, hạn chế, phương hướng triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương thời gian tới, thiết thực phục vụ Đề án trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.

2.4. Ngày 17/12/2021, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) đã dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW ghi nhận và đánh giá cao Đảng ủy EVN đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong năm 2021. Trong đó, Đảng ủy EVN đã lãnh đạo công tác quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III. Đồng chí Nguyễn Long Hải cũng khẳng định, các mặt công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy EVN triển khai bài bản, nền nếp, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng tại doanh nghiệp nhà nước.

II. TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN VÀ ĐƠN VỊ

1. Ngày 17/12, tại Hà Nội, đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ EVN tháng 12.  Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để đáp ứng yêu cầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy EVN thông qua nhiều nội dung quan trọng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy EVN đã góp ý và thông qua dự thảo Báo cáo kết quả công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, nhiệm vụ công tác năm 2022 của Hội đồng thành viên EVN; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, nhiệm vụ công tác năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Dự thảo Nghị quyết công tác năm 2022, Chương trình công tác năm 2022.

2. Cũng trong ngày Ngày 17/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn năm 2021. Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Lê Văn Phùng - Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm tra tài chính, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Chu Đình Động - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW).

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tiến hành đánh giá tình hình thực hiện các mặt của công tác xây dựng Đảng, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2021. Đánh giá kết quả thực hiện, đồng chí Lê Văn Phùng - Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm tra tài chính (Ủy ban Kiểm tra Trung ương) nhận xét Báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy EVN đã thể hiện đầy đủ các hoạt động theo hướng dẫn của Trung ương. Trong báo cáo chỉ ra các mặt ưu, khuyết điểm và chỉ ra cách khắc phục. Công tác xây dựng Đảng được Ban Thường vụ Đảng ủy EVN quan tâm mọi mặt. Về công tác chuyên môn, dù một số chỉ tiêu chưa đạt được nhưng có nguyên nhân khách quan là tình hình dịch COVID-19 ảnh hưởng rất nặng nề trên cả nước, vì vậy những kết quả đạt được rất đáng ghi nhận, góp phần vào thành tích chung của đất nước trong năm 2021.

Theo đồng chí Chu Đình Động - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTW đánh giá Ban Thường vụ Đảng ủy EVN đã rất nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo để EVN hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra cả về nhiệm vụ xây dựng Đảng và công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tập đoàn đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm với xã hội với cộng đồng, cụ thể đã thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện với tổng giá trị giảm ước tính trên 3.000 tỷ đồng. Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã ủng hộ, hỗ trợ các hoạt động phòng, chống dịch với tổng số tiền khoảng 575 tỷ đồng. Qua đó đã khẳng định được vai trò lãnh đạo toàn diện của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy EVN. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế của Đảng ủy EVN trong năm 2021 cần lưu ý khắc phục, trong đó cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới; quan tâm quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, đơn vị về vai trò lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của cấp ủy đối với các mặt hoạt động của doanh nghiệp, đơn vị; tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy và người đứng đầu trong việc lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

3. Ngày 23/12/2021 tại Hà Nội, đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chủ trì Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ EVN lần thứ 7, Tại hội nghị, BCH Đảng bộ EVN đã thông qua nhiều báo cáo, tài liệu quan trọng như: Báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy EVN về thực hiện nhiệm vụ giữa 2 kỳ họp; tờ trình về việc sửa đổi một số nội dung quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự thảo báo cáo kết quả công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy EVN; dự thảo Nghị quyết công tác năm 2022.

4. Ngày 24/12/2021, tại Hà Nội, Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã được tổ chức và thành công tốt đẹp. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; đồng chí Nguyễn Lam - Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; đồng chí Cao Văn Thống - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cùng dự còn có các đại diện của Ban Tổ chức Trung ương, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương, Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đại diện các ban tham mưu của Đảng ủy Khối DNTW. Hội Nghị đã tiến hành đánh giá những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác đảng và nhiệm vụ chính trị trong năm 2021, những thành tích của Tập đoàn đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ chính trị chung của cả nước, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả vừa ổn định và phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời đưa ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2022.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, dù bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tác động nghiêm trọng, Đảng ủy EVN đã khẳng định được vai trò lãnh đạo của doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân. Đồng thời, lãnh đạo thực hiện tốt công tác điều hành sản xuất, vận hành hệ thống điện và thị trường điện, bám sát nhu cầu khai thác và tối ưu các nguồn điện trong hệ thống; tiếp tục bảo toàn, phát triển vốn nhà nước, có lợi nhuận. Công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng của EVN tiếp tục có nhiều chuyển biến tốt. Các chỉ số tiếp cận điện năng, thời gian cấp điện có sự cải thiện. Tỷ lệ tiền điện thanh toán không dùng tiền mặt toàn EVN đạt 94,72%, cao hơn 3% so với năm 2020. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành một số chỉ tiêu, trong đó đã khởi công được các dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng, Ialy mở rộng, Nhiệt điện Quảng Trạch I; khởi công được 180 công trình lưới điện 110-500kV. Công tác đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp tiếp tục được triển khai, hoàn thành được một số đề án để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; đã hoàn thành cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 2, quyết toán cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 3 và đang triển khai tích cực các thủ tục để cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 1. Các nhiệm vụ về chuyển đổi số theo Nghị quyết số 03 của Đảng ủy Tập đoàn được triển khai bài bản. Công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục được triển khai thực hiện. Đảng ủy EVN cũng đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, trong đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành cho phép thực hiện việc miễn, giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3, đợt 4 và đợt 5 với tổng giá trị giảm ước tính trên 3.000 tỷ đồng.

Một số mục tiêu của Đảng bộ EVN đề ra trong năm 2022:

* Về công tác xây dựng Đảng

- Phấn đấu 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ;  

- 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Kết nạp 100 đảng viên, trong đó ưu tiên phát triển đảng viên là đoàn viên, thanh niên.

- Các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu xuất sắc.

* Về thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Sản lượng điện thương phẩm đạt từ 242,5 đến 246,7 tỷ kWh.

- Hoàn thành các công trình nguồn và lưới điện theo kế hoạch.

- Thời gian mất điện bình quân của một khách hàng trong năm (chỉ số SAIDI) là 333 phút.

- Năng suất lao động tăng từ 8%-10%.

- Bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, kinh doanh có lợi nhuận.

Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN đề nghị các đồng chí bí thư cấp ủy trực thuộc, lãnh đạo Tập đoàn và đơn vị không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; xác định đây là nhiệm vụ then chốt nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Toàn đảng bộ tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về  đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp; Lãnh đạo thực hiện công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo về lý luận chính trị đối với cấp ủy viên và cán bộ lãnh đạo quản lý; chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Làm tốt công tác cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt đủ phẩm chất, năng lực và chú trọng uy tín; Tăng cường số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa kiểm tra, giám sát với thanh tra kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong xác định nội dung, đối tượng, tổ chức lực lượng và phương pháp tiến hành,…Tập trung lãnh đạo thực hiện cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, Đảng bộ Tập đoàn và đảng bộ cấp mình sát với thực tiễn của Tập đoàn, các đơn vị, kịp thời sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ Đại hội 2020-2025, nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu cả về công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; Triển khai các giải pháp, công nghệ tiên tiến trong sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, chủ động ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 trong quản trị doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022 theo kế hoạch đề ra và đảm bảo tiến độ, kế hoạch theo các nhiệm vụ năm chủ đề “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”.

5. Đảng ủy EVN và Tỉnh ủy Thái Nguyên trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số

Chiều 27/12, tại tỉnh Thái Nguyên, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Thái Nguyên. Về phía Tỉnh uỷ Thái Nguyên có bà Nguyễn Thanh Hải - Bí Thư Tỉnh ủy; ông Phạm Hoàng Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh. Về phía EVN, có ông Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN; ông Trần Đình Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN; ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN; ông Đặng Huy Cường - Thành viên HĐTV EVN; ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN. Hai bên đã trao đổi kinh nghiệm về công tác chuyển đổi số là một trong những nội dung trọng tâm tại buổi làm việc. Đồng thời, hai bên cũng đã dành thời gian trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác cung ứng điện, đầu tư - xây dựng các dự án điện trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khẳng định, EVN và các đơn vị thành viên đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư trên địa bàn. Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cam kết, tỉnh Thái Nguyên cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho EVN và các đơn vị để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án.

Cũng tại buổi làm việc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã trao tặng 7 tỷ đồng để xây dựng Trường mầm non xã Tân Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

6. Cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn tổ chức Hội nghị kiểm điểm và Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Trong tháng 12 năm 2021, 100% cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tiến hành tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác đảng năm 2021. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên đa số các Hội nghị được tổ chức theo phương thức Hội nghị Truyền hình kết hợp trực tiếp. Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đều có đồng chí Ủy viên tham dự chỉ đạo tại các Hội nghị, các nhận xét góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đều được đảng bộ cơ sở tiếp thu, hoàn thiện báo cáo kiểm điểm của Tập thể và cá nhân cấp ủy.

Cũng trong tháng 12, một số đảng bộ trực thuộc đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2022 (Đảng bộ Ban QLDA Điện 1; Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn; Đảng bộ Tổng Công ty Phát điện 1; Đảng bộ Ban QLDA Điện 3; Đảng bộ Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin), tham dự Hội nghị, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đều đánh giá cao những kết quả đạt được của cấp ủy cơ sở, khẳng định vai trò đóng góp của cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc vào trong những thành tích chung của Đảng bộ Tập đoàn trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

III. TIN THAM KHẢO

1. Ngày 4/12, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Hội thảo với chủ đề “Xây dựng đội ngũ lãnh đạo chủ chốt tại các doanh nghiệp Nhà nước ngang tầm nhiệm vụ: Thực trạng và giải pháp” với sự tham gia của nhiều chuyên gia, các nhà khoa học; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ ngành, viện, trường, doanh nghiệp Nhà nước.

Hội thảo nằm trong chương trình xây dựng Đề án “Xây dựng quy định về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ quản lý, quản trị DNNN phù hợp với thể chế chính trị, cơ chế thị trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”. Đề án được Bộ Chính trị giao Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng nhằm thực hiện mục tiêu: “Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế. Cơ cấu lại DNNN nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội và bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước tại DN” theo tinh thần của Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN”.

2. Sáng 13/12, tại Quảng Bình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức lễ triển khai thi công xây dựng công trình Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I. Công trình dự kiến sẽ được hoàn thành và đưa vào vận hành năm 2025.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đồng chí Đặng Hoàng An - Thứ trưởng Bộ Công Thương; đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Bộ Công Thương. Về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Vũ Đại Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình; đồng chí Trần Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình; đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành của tỉnh Quảng Bình và huyện Quảng Trạch. Về phía lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam có đồng chí Dương Quang Thành Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV. Tham dự buổi lễ còn có lãnh đạo Ban QLDA Điện 2, đại diện nhà thầu, đơn vị thu xếp vốn, các đơn vị tư vấn, giám sát, thi công và bà con nhân dân các xã thuộc huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

3. Chiều ngày 09/12/2021 tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải thưởng “Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards 2021”. Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (EVN) vinh dự được vinh danh là Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc năm 2021. Cùng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), có 02 đơn vị trực thuộc Tập đoàn cùng được vinh danh trong sự kiện năm nay.

4. Hội nghị Người lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) năm 2021 đã diễn ra sáng 10/12 với sự tham dự của 228 đại biểu tại điểm cầu Hà Nội và 14 điểm cầu trực tuyến. Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành.

Tại Hội nghị, 16 nhóm ý kiến, kiến nghị liên quan đến chế độ, chính sách của người lao động đã được Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân trao đổi, trả lời cụ thể, trọng tâm như: chế độ, chính sách làm thêm giờ, điều dưỡng cho người lao động; việc xây dựng phòng công vụ cho CBCNV; xem xét một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tối ưu hoá chi phí tại các nhà máy điện; các vấn đề xung quanh cơ chế đào tạo, bồi dưỡng, giữ chân nhân tài...

Ghi nhận những nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo EVN và Công đoàn Điện lực Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu khẳng định: với sự phối hợp, đồng hành chặt chẽ giữa chuyên môn và Công đoàn, EVN đã tạo sự gắn kết và phát huy sức mạnh tập thể để Tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao phó, đồng thời chăm lo, đảm bảo tốt chế độ cho người lao động, đặc biệt trong một năm có rất nhiều khó khăn khi dịch bệnh COVID-19 tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành cũng cho biết, trong giai đoạn 2022-2025, để đảm bảo ổn định đời sống, thu nhập cho người lao động, EVN phấn đấu năng suất lao động bình quân tăng bình quân 8%/năm, đến năm 2025, năng suất lao động của EVN đạt 3,7 triệu kWh/người; Tiếp tục chăm lo cải thiện điều kiện làm việc và thu nhập cho người lao động; minh bạch trong công tác trả lương, thưởng, các chế độ chính sách đối với người lao động, đồng thời triển khai tốt Đề án quản trị nhân tài trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp, văn hóa giao tiếp ứng xử giữa lãnh đạo, quản lý và người lao động.

IV. VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI CỦA TRUNG ƯƠNG, ĐẢNG ỦY KHỐI DNTW VÀ ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN

1. Ngày 01/12/2021, Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch số 03-KH/TW về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

2. Ngày 8/12/2021, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022.

3. Ngày 29/11/2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm. Hướng dẫn này được phổ biến đến chi bộ và có hiệu lực kể từ ngày ký.

4. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Công điện số 1745/CĐ-TTg ngày 19/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát biến chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2.

5. Thực hiện Chương trình số 09-Ctr/ĐUK, ngày 11/11/2021 của của Đảng ủy Khối DTNW, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Chương trình hành động số 12-CTr/ĐU, ngày 09/12/2021 về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng Hàng Việt Nam”.

6. Thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/BTGĐUK, ngày 13/12/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Hướng dẫn số 07-HD/ĐU, ngày 27/12/2021 về tuyên truyền Kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.

7. Thực hiện Công văn số 646-CV/ĐUK, ngày 21/12/2021 của Đảng ủy Khối DNTW, Đảng ủy Tập Đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Công văn số 536-CV/ĐU, ngày 04/01/2022 về tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

8. Ngày 05/01/2022, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Quyết định số 192-QĐ/ĐU về việc Về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xem file tại đây.


  • 12/01/2022 10:58
  • Ban Truyền thông EVN
  • 11016