'Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trong tình hình hiện nay'

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Nghị quyết số 46 – NQ/ĐU ngày 11/3/2022 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trong tình hình hiện nay.

Thường trực Đảng ủy EVN làm việc với Đoàn Thanh niên Tập đoàn, tháng 3/2021

Mục tiêu của Nghị quyết nhằm xây dựng Ðoàn Thanh niên vững mạnh là bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng. Ðảng ủy Tập đoàn và cấp ủy các cấp định hướng cho thanh niên hành động; xác định các chuẩn mực cho thanh niên phấn đấu; tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên EVN giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, khởi nghiệp, sáng tạo; xây dựng các tấm gương điển hình tiêu biểu cho thanh niên học tập và noi theo.

Cũng tại Nghị quyết này, Đảng ủy EVN đề ra nhiều giải pháp, trong đó có: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy Đảng đối với công tác Đoàn và phong trào Thanh niên; Xây dựng tổ chức Đoàn các cấp vững mạnh, đoàn kết tập hợp thanh niên; Tạo điều kiện để Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Tăng cường phát huy vai trò của chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong việc phối hợp giáo dục, bồi dưỡng và phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên. 

Một số chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết:

- Cấp ủy các cấp có kế hoạch làm việc với Ban chấp hành Đoàn Thanh niên cùng cấp tối thiểu 01 lần trong năm.

- Cán bộ đoàn, cán bộ trẻ trong diện quy hoạch (dưới 40 tuổi) tham gia ít nhất 01 khóa đào tạo hằng năm về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, lý luận chính trị, kỹ năng mềm... phù hợp với vị trí công việc hiện tại và quy hoạch phát triển trong tương lai.

- Tỷ lệ cán bộ đoàn, cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) trong cơ cấu cán bộ quản lý, lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên đạt tỷ lệ tối thiểu 15%.


  • 22/03/2022 09:00
  • Xuân Tiến
  • 4104