Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 03/6/2024

Công suất lớn nhất trong ngày: 47181,4 MW (Lúc 13:30)

Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu: 959,1 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 226,4 triệu kWh

- Nhiệt điện than 518,7 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 76,9 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 32,0 triệu kWh

- Điện mặt trời 82,1 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 20,7 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 2,4 triệu kWh

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGÀY 03/06/2024

Mục Khi phụ tải vào thấp điểm trưa Khi phụ tải vào cao điểm tối
Quốc gia 44132,4 44005,7
Thủy điện 8115,0 14943,3
Nhiệt điện than 19192,0 23030,7
Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 2318 3852
Nhiệt điện dầu 0 0
Điện gió 1417,7 931,5
ĐMT trang trại 7150,4 0
ĐMT mái nhà 5402,7 0
Nhập khẩu điện 439,5 1147,0
Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 97,2 101,1

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien


  • 04/06/2024 11:00
  • Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
  • 1611