Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 04/6/2024

Tính với số liệu ĐMT mái nhà (ước tính thương phẩm):

- Công suất lớn nhất trong ngày: 46300,6 MW (Lúc 13:35)

- Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu: 975,5 triệu kWh

Tính với số liệu ĐMT mái nhà (ước tính đầu cực):

- Công suất lớn nhất trong ngày: 46936,5 MW (Lúc 13:35)
- Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu: 981,2 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 257,5 triệu kWh

- Nhiệt điện than 498,0 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 82,2 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 26,1 triệu kWh

- ĐMT trang trại 53,7 triệu kWh

- ĐMT mái nhà (ước tính thương phẩm) 36,2 triệu kWh

- ĐMT mái nhà (ước tính đầu cực) 41,9 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 19,4 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 2,4 triệu kWh

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGÀY 04/06/2024

Mục Khi phụ tải vào thấp điểm trưa Khi phụ tải vào cao điểm tối
Quốc gia + ĐMT mái nhà (ước tính thương phẩm) 42937,6 44075,4
Quốc gia + ĐMT mái nhà (ước tính đầu cực) 43634,8 44075,4
Thủy điện 8505,9 14830,0
Nhiệt điện than 17376,3 23332,7
Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 2802 3911
Nhiệt điện dầu 0 0
Điện gió 1052,5 790,7
ĐMT trang trại 7127,7 0
ĐMT mái nhà (ước tính thương phẩm) 5501,6 0
ĐMT mái nhà (ước tính đầu cực) 6198,8 0
Nhập khẩu điện 472,8 1110,6
Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 98,8 100,4

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien


  • 05/06/2024 10:32
  • Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
  • 1721