Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 11/6/2024

Tính với số liệu ĐMT mái nhà (ước tính thương phẩm):
- Công suất lớn nhất trong ngày: 44366,3 MW (Lúc 14:20)
- Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu: 922,8 triệu kWh

Tính với số liệu ĐMT mái nhà (ước tính đầu cực):
- Công suất lớn nhất trong ngày: 44835,5 MW (Lúc 14:20)
- Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu: 928,1 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 343,3 triệu kWh

- Nhiệt điện than 376,3 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 62,9 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 27,4 triệu kWh

- ĐMT trang trại 54,8 triệu kWh

- ĐMT mái nhà (ước tính thương phẩm) 37,0 triệu kWh

- ĐMT mái nhà (ước tính đầu cực) 42,4 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 18,7 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 2,4 triệu kWh

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGÀY 11/06/2024

Mục Khi phụ tải vào thấp điểm trưa Khi phụ tải vào cao điểm tối
Quốc gia + ĐMT mái nhà (ước tính thương phẩm) 40371,5 42038,4
Quốc gia + ĐMT mái nhà (ước tính đầu cực) 41006,2 42038,4
Thủy điện 9159,3 18114,8
Nhiệt điện than 14014,9 18528,0
Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 2172 3484
Nhiệt điện dầu 0 0
Điện gió 1459,2 615,3
ĐMT trang trại 7197,8 0
ĐMT mái nhà (ước tính thương phẩm) 5614,0 0
ĐMT mái nhà (ước tính đầu cực) 6248,7 0
Nhập khẩu điện 654,6 1195,8
Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 99,7 100,6

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien


  • 12/06/2024 10:35
  • Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
  • 1390