Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 12/6/2024

Tính với số liệu ĐMT mái nhà (ước tính thương phẩm):
- Công suất lớn nhất trong ngày: 46189,9 MW (Lúc 14:00)
- Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu: 965,8 triệu kWh

Tính với số liệu ĐMT mái nhà (ước tính đầu cực):
- Công suất lớn nhất trong ngày: 46725,5 MW (Lúc 13:40)
- Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu: 971,2 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 347,9 triệu kWh

- Nhiệt điện than 403,2 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 64,5 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 35,2 triệu kWh

- ĐMT trang trại 53,7 triệu kWh

- ĐMT mái nhà (ước tính thương phẩm) 37,8 triệu kWh

- ĐMT mái nhà (ước tính đầu cực) 43,2 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 21,0 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 2,4 triệu kWh

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGÀY 12/06/2024

Mục Khi phụ tải vào thấp điểm trưa Khi phụ tải vào cao điểm tối
Quốc gia + ĐMT mái nhà (ước tính thương phẩm) 42048,2 44648,2
Quốc gia + ĐMT mái nhà (ước tính đầu cực) 42683,1 44648,2
Thủy điện 10608,3 17704,2
Nhiệt điện than 14818,0 20951,3
Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 2174 3558
Nhiệt điện dầu 0 0
Điện gió 1679,0 1283,7
ĐMT trang trại 7001,1 0
ĐMT mái nhà (ước tính thương phẩm) 5281,7 0
ĐMT mái nhà (ước tính đầu cực) 5916,6 0
Nhập khẩu điện 386,9 1052,2
Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 99,2 98,9

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien


  • 13/06/2024 10:32
  • Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
  • 1410