Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 25/5/2024

Công suất lớn nhất trong ngày: 42384,1 MW (Lúc 14:30)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 919,5 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 190,4 triệu kWh 

- Nhiệt điện than 518,3 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 89,3 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 5,4 triệu kWh

- Điện mặt trời 91,0 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 16,2 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 3,0 triệu kWh

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGÀY 25/05/2024

Mục Khi phụ tải vào thấp điểm trưa Khi phụ tải vào cao điểm tối
Quốc gia 38396,4 41079,9
Thủy điện 4074,3 13320,4
Nhiệt điện than 18886,7 22532,9
Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 2644 4031
Nhiệt điện dầu 0 0
Điện gió 189,6 251,2
ĐMT trang trại 7000,5 0
ĐMT mái nhà 5240,8 0
Nhập khẩu điện 233,5 815,3
Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 127,0 129,1

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien


  • 26/05/2024 11:00
  • Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
  • 1749