Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 26/5/2024

Công suất lớn nhất trong ngày: 39860,6 MW (Lúc 21:30)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 844,1 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 213,7 triệu kWh

- Nhiệt điện than 442,6 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 73,9 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 10,7 triệu kWh

- Điện mặt trời 80,1 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 13,9 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 3,0 triệu kWh

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGÀY 26/05/2024

Mục Khi phụ tải vào thấp điểm trưa Khi phụ tải vào cao điểm tối
Quốc gia 34060,2 39325,3
Thủy điện 5224,9 14291,1
Nhiệt điện than 15038,4 20099,9
Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 2450 3396
Nhiệt điện dầu 0 0
Điện gió 483,6 602,0
ĐMT trang trại 6215,4 0
ĐMT mái nhà 4131,8 0
Nhập khẩu điện 390,1 807,4
Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 126,0 128,9

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien


  • 27/05/2024 10:49
  • Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
  • 1722