Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 27/5/2024

Công suất lớn nhất trong ngày: 46763,4 MW (Lúc 14:00)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 969,5 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 288,0 triệu kWh

- Nhiệt điện than 474,7 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 76,1 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 24,9 triệu kWh

- Điện mặt trời 82,0 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 14,3 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 3,1 triệu kWh

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGÀY 27/05/2024

Mục Khi phụ tải vào thấp điểm trưa Khi phụ tải vào cao điểm tối
Quốc gia 42763,1 45324,0
Thủy điện 8138,9 16100,1
Nhiệt điện than 18917,2 23143,3
Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 2810 4039
Nhiệt điện dầu 0 0
Điện gió 1187,6 1065,7
ĐMT trang trại 6277,1 0
ĐMT mái nhà 4910,8 0
Nhập khẩu điện 395,9 846,3
Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 125,6 129,5

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien


  • 28/05/2024 11:00
  • Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
  • 1859