Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 28/5/2024

Công suất lớn nhất trong ngày: 45450,8 MW (Lúc 14:00)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 996,3 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 228,2 triệu kWh

- Nhiệt điện than 549,8 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 90,4 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 36,5 triệu kWh

- Điện mặt trời 62,4 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 19,7 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 3,0 triệu kWh

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGÀY 28/05/2024

Mục Khi phụ tải vào thấp điểm trưa Khi phụ tải vào cao điểm tối
Quốc gia 42376,6 44770,3
Thủy điện 8045,8 15263,6
Nhiệt điện than 20969,6 22969,0
Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 2788 4060
Nhiệt điện dầu 0 0
Điện gió 1569,6 1261,6
ĐMT trang trại 5328,1 0
ĐMT mái nhà 3133,8 0
Nhập khẩu điện 413,0 1087,5
Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 128,7 128,6

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien


  • 29/05/2024 11:00
  • Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
  • 1927