Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 29/5/2024

Công suất lớn nhất trong ngày: 47146,5 MW (Lúc 14:30)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 1008,7 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 249,1 triệu kWh

- Nhiệt điện than 541,5 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 95,4 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 36,4 triệu kWh

- Điện mặt trời 54,9 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 21,9 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 3,0 triệu kWh

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGÀY 29/05/2024

Mục Khi phụ tải vào thấp điểm trưa Khi phụ tải vào cao điểm tối
Quốc gia 44122,5 45295,6
Thủy điện 9336,4 15480,7
Nhiệt điện than 21896,1 22270,9
Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 2674 4930,2
Nhiệt điện dầu 0 0
Điện gió 1693,6 1395,0
ĐMT trang trại 4569,8 0
ĐMT mái nhà 3420,0 0
Nhập khẩu điện 404,8 1089,4
Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 127,9 129,5

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien


  • 30/05/2024 10:46
  • Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
  • 2094