Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 31/5/2024

Công suất lớn nhất trong ngày: 40556,4 MW (Lúc 15:30)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 884,7 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 188,3 triệu kWh

- Nhiệt điện than 492,8 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 84,6 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 30,7 triệu kWh

- Điện mặt trời 61,0 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 18,6 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 2,8 triệu kWh

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGÀY 31/05/2024

Mục Khi phụ tải vào thấp điểm trưa Khi phụ tải vào cao điểm tối
Quốc gia 37258,9 37466,6
Thủy điện 4887,7 13500,9
Nhiệt điện than 17783,4 19021,3
Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 3133 3150
Nhiệt điện dầu 0 0
Điện gió 1868,8 548,5
ĐMT trang trại 5251,5 0
ĐMT mái nhà 3855,3 0
Nhập khẩu điện 360,8 1122,3
Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 118,5 123,5

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien


  • 01/06/2024 11:00
  • Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia
  • 1810