Tổng giám đốc EVN và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam thống nhất 8 nội dung phối hợp năm 2023

Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành Liên tịch số 145/LT-CDĐVN-EVN ngày 03/04/2023 về nội dung phối hợp trọng tâm năm 2023, trong đó thống nhất 8 nội dung phối hợp cụ thể.

Năm 2023 là năm Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức phù hợp với chiến lược phát triển EVN và định hướng tái cơ cấu ngành điện để phát triển bền vững, thực hiện chủ đề năm là "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" với mục tiêu đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, tiết giảm chi phí, tăng doanh thu, đảm bảo khả năng cân đối tài chính, phát triển bển vững và hiệu quả các hoạt động của EVN.

Ảnh minh hoạ

Nhằm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 và bảo đảm quyền lợi của người lao động, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam thống nhất 8 nội dung phối hợp trọng tâm năm 2023.

Thứ nhất, hai bên phối hợp tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện tốt công việc được giao để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, vượt qua giai đoạn đặc biệt khó khăn của tập đoàn và các đơn vị, thực hiện tốt chủ đề năm của tập đoàn là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Thứ hai, phối hợp xây dựng các quy định về chế độ chính sách cho người lao động đảm bảo quyền được tham gia của người lao động theo quy định của pháp luật; tiếp tục xây dựng và đề xuất với các Bộ, ngành về chế độ chính sách, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi đặc thù của ngành Điện, về đảm bảo thu nhập cho người lao động theo khốilượng công việc thực hiện.

Thứ ba, phối hợp tổ chức các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023; phong trào thi đua trên các công trường trọng điểm của tập đoàn: Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1,…; tiếp tục hưởng ứng và hoàn thành mục tiêu “10 nghìn sáng kiến” trong CBCNV Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam hưởng ứng Chương trình “01 triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Thứ tư, chuyên môn và Công đoàn phối hợp thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động nhằm giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; giáo dục, tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành quy trình, quy phạm, nội quy lao động trong quá trình thực hiện công việc; tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị liên tịch số 6799/CTLT-EVN-CĐĐVN để nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên.

Thứ năm, phối hợp thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; sửa đổi, bổ sung Quy chế Dân chủ ở cơ sở của Tập đoàn phù hợp với quy định của pháp luật; tổ chức kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc ở một số đơn vị thuộc Tập đoàn; tổ chức Hội nghị Người lao động Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2023.

Thứ sáu, phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo việc làm, đời sống, tinh thần cho người lao động; tổ chức các hoạt động an sinh, trợ giúp người lao động gặp khó khăn do tai nạn lao động, tai nạn giao thông, ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ; tổ chức các hoạt động phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe cho người lao động.

Thứ bảy, phối hợp tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua chào mừng và tổ chức tốt Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn ĐLVN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 và cuối cùng là phối hợp triển khai các hoạt động bình đẳng giới năm 2023 theo kế hoạch đã báo cáo HĐTV tại báo cáo số 380/BC-EVN ngày 02/2/2023.

Để triển khai thành công 8 nhiệm vụ trọng tâm như trên, Tổng giám đốc EVN cùng với Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam đã phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban chuyên môn của tập đoàn cũng như các ban của Công đoàn Điện lực Việt Nam chủ trì và phối hợp xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình, hoạt động cụ thể cho từng nội dung để tổ chức thực hiện.

Nội dung cụ thể Liên tịch số 145/LT-CDĐVN-EVN tại đây.