Trà Vinh: Hơn 98,3% hộ đồng bào Khmer có điện sử dụng

Đó là một trong những kết quả của Công ty Điện lực Trà Vinh, trong việc đưa điện về phục vụ bà con vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến nay.

Trong khoảng thời gian tách ra từ tỉnh Cửu Long (tháng 5/1992), tỉnh Trà Vinh chỉ có duy nhất 1 trạm biến áp trung gian 6MVA/66kV với hơn 91,4% số hộ dân không có điện sử dụng. Sản lượng điện thương phẩm không quá 20kWh/người/năm.

PC Trà Vinh đã triển khai nhiều công trình, dự án đưa điện về nông thôn trên địa bàn 106 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Từ năm 2011 đến 2016, tổng vốn đầu tư cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Khmer, là gần 470 tỷ đồng. Qua đó, đã cấp điện cho gần 35.000 hộ dân thuộc 83 xã, đa số hộ dân có điện là đồng bào Khmer.

Tính đến nay, số xã có điện trong toàn tỉnh đạt 100% (106/106 xã, phường và thị trấn). Theo số liệu thống kê, tỉnh Trà Vinh có khoảng 31% dân tộc Khmer, trong đó đã có hơn 98,3% hộ có điện sử dụng. Cả 85/85 xã đều được ngành Điện góp phần hoàn thành tiêu chí số 4 về điện trong xây dựng nông thôn mới.

PC Trà Vinh đầu tư các dự án cấp điện phục vụ nuôi trồng thủy sản cho các xã, huyện vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc Khmer.

Bên cạnh đó, những năm gần đây PC Trà Vinh đã đầu tư các dự án cấp điện phục vụ nuôi trồng thủy sản cho các xã huyện vùng sâu, có đông đồng bào Khmer sinh sống.

Từ năm 2014 đến nay, Công ty Điện lực Trà Vinh đã phối hợp triển khai nhiều dự án cấp điện nuôi tôm với tổng số vốn đầu tư gần 226 tỷ đồng, như: dự án thành phần “Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phục vụ nuôi tôm công nghiệp tỉnh Trà Vinh” thuộc Dự án hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành Điện giai đoạn 3 (DPL3), với vốn đầu tư 107,4 tỷ đồng (cung cấp điện cho trên 5.779 hộ nuôi tôm công nghiệp; đầu tư các công trình cấp điện nuôi trồng thủy sản (nuôi tôm công nghiệp) giai đoạn 2016-2019 với tổng vốn là 118,5 tỷ đồng. Qua đó, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.


  • 10/10/2022 09:39
  • Mai Linh
  • 4791