Văn bản hợp nhất về Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn

Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT ngày 9/7/2020 về Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn.

Nghị định này quy định chi tiết khoản 6 Điều 13, Điều 15, Điều 25, Điều 32 và khoản 3 Điều 48 của Luật khí tượng thủy văn, bao gồm: Quan trắc khí tượng thủy văn của chủ công trình và việc cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn; Hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn; Dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức, cá nhân không thuộc hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia; Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; Trao đổi thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu với tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài không thuộc điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Việc hợp nhất các văn bản nhằm góp phần bảo đảm hệ thống pháp luật đơn giản, rõ ràng, dễ sử dụng, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về khí tượng thủy văn.

Chi tiết Văn bản hợp nhất có file đính kèm.

 

Vanbanhopnhat04BoTNMT2020.pdf