Quyết định mới về nhân sự của EVN trong tháng 8/2014

Điều động và bổ nhiệm:

- Ông Nguyễn Minh Khiêm, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Viễn thông và Công nghệ Thông tin Tập đoàn từ 16/9/2014.

Bổ nhiệm:

- Ông Phạm Hồng Long, Chuyên viên Ban Tổng hợp Hội đồng thành viên Tập đoàn, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổng hợp Hội đồng thành viên Tập đoàn từ 1/9/2014.

- Ông Thạch Văn Năng, Chuyên viên Ban Kiểm soát Nội bộ - Hội đồng thành viên Tập đoàn, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ - Hội đồng thành viên Tập đoàn từ 1/ 9/ 2014.

- Ông Lê Viết Ngọc, Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự Tập đoàn, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự Tập đoàn từ ngày 1/9/2014.


  • 03/09/2014 03:21
  • Theo Ban Tổ chức và Nhân sự EVN
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét