Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy EVN làm việc với Đảng uỷ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

Ngày 10/8 tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Đảng ủy EVN (gọi tắt Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy EVN) do đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy EVN làm trưởng đoàn đã kiểm tra, làm việc với Đảng uỷ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Tham gia đoàn kiểm tra còn có đồng chí Trịnh Mai Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy EVN, Trưởng ban Tuyên giáo EVN, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35; đồng chí Vũ Huy Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy EVN, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy EVN, Trưởng Ban Kiểm tra - Thanh tra EVN, Thành viên Ban Chỉ đạo 35; đồng chí Đỗ Đức Hùng – Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo 35, cùng các đồng chí Tổ thư ký Ban Chỉ đạo 35.

Làm việc với đoàn kiểm tra, về phía Đảng ủy EVNNPT có đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT, đồng chí Vũ Hồng Nguyên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVNNPT, đồng chí Phạm Lê Phú – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNNPT.

Chương trình làm việc nhằm đánh giá ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm (nếu có) của Đảng ủy EVNNPT trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị tại Đảng bộ EVNNPT. Việc kiểm tra được tiến hành đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng, đồng thời nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra.

Tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Hồng Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVNNPT đã trình bày báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.  

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy EVN, trong thời gian qua, Đảng ủy EVNNPT đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, công nhân viên về ý nghĩa, vai trò của công tác giáo dục chính trị, nghiên cứu lý luận chính trị được nâng lên. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở thường xuyên được kiện toàn, củng cố, hoạt động ngày càng hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, Trưởng Ban chỉ đạo 35, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

Qua quá trình kiểm tra, làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 đã ghi nhận những kết quả trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị tại Đảng bộ EVNNPT. Đảng ủy EVNNPT đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tại chương trình làm việc, đồng chí Trịnh Mai Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy EVN, Trưởng ban Tuyên giáo EVN, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 cùng các đồng chí trong đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đề nghị Đảng ủy EVNNPT nghiêm túc khắc phục trong thời gian tới.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị và các cán bộ, đảng viên. Trong giai đoạn hiện nay, để tăng cường và không ngừng nâng cao hiệu quả công tác này, cần nhận diện rõ bối cảnh mới, những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, từ đó đề ra định hướng, giải pháp phù hợp.


  • 10/08/2023 04:23
  • M.Hạnh
  • 4202