Đảm bảo cung ứng đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt

Đó là một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 tại Nghị quyết 01/NQ-CP, ngày 1/1/2020 của Chính phủ.

Theo Nghị quyết, kế thừa những kết quả quan trọng và toàn diện đã đạt được, phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, thành tựu tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành từ đầu nhiệm kỳ, với quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 và Chiến lược 10 năm 2011 – 2020, Chính phủ xác định phương châm hành động của năm 2020 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”.

Một trong những nhiệm vụ chủ yếu năm 2020 được Chính phủ đề ra là tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trọng điểm ngành Điện, bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt. Thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự án phát triển nguồn điện, lưới điện truyền tải; kịp thời khai thác, phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, gắn với bảo đảm môi trường, nhất là đối với điện mặt trời.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của ngành, ngành mình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ đầu năm; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện của bộ, ngành, địa phương mình.

Chính phủ yêu cầu trước ngày 20/1/2020, xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch hành động, các văn bản cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết, trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện và phân công đơn vị chủ trì.

Chi tiết Nghị quyết có file đính kèm.

 

Nghiquyet01CP2019.pdf