Đảng ủy EVN phổ biến, quán triệt Quy định số 87-QĐ/TW của Ban Bí thư

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành văn bản số 963-CV/ĐU ngày 30/11/2022 gửi các cấp ủy trực thuộc, Công đoàn Điện lực Việt Nam, Đoàn Thanh niên EVN về việc triển khai thực hiện Quy định số 87-QĐ/TW của Ban Bí thư.

Ngày 28/10/2022, Ban Bí thư ban hành Quy định số 87-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước (thay thế Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13/02/2017).

Ban Thường vụ Đảng ủy EVN phổ biến, quán triệt một số điểm mới, nội dung chính tại Quy định số 87-QĐ/TW của Ban Bí thư để các Đảng bộ/Chi bộ, tổ chức chính trị biết, thực hiện.

Chi tiết có trong file đính kèm.

 

Congvan963DanguyEVN2022.pdf


  • 02/12/2022 06:21
  • PV
  • 5284


Các Tin khác