Đảng ủy EVN tham gia trực tuyến Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 24/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến. Hội nghị được kết nối đến các bộ, ngành, địa phương. Điểm cầu Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam được kết nối từ điểm cầu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 có một ý nghĩa rất quan trọng, nhằm khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc để bước sang một thời kỳ mới, tập trung phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Sáng 24/11/2021, tại phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội (Hà Nội), Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khai mạc. Nguồn ảnh: Dangcongsan.vn

Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần này nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội nghị là diễn đàn để lắng nghe và là dịp cổ vũ, động viên các các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động; liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong những năm qua, tập đoàn đã ban hành bộ tài liệu Văn hóa EVN. Tài liệu này được coi là “bản tuyên ngôn” về những giá trị cốt lõi, những chuẩn mực đạo đức và cam kết về văn hóa EVN. Tài liệu văn hóa EVN gồm 3 phần: Hệ giá trị cốt lõi, chuẩn mực đạo đức, thực thi văn hóa và được phổ biến đến tất cả cán bộ công nhân viên.

Mới đây nhất, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/ĐU, ngày 2/7/2021 về việc đẩy mạnh thực thi văn hóa doanh nghiệp trong EVN giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu nhằm thực hiện thành công việc đổi mới về nội dung, phương thức quản trị và cách thức triển khai văn hóa doanh nghiệp để đưa văn hóa EVN đi sâu vào các hoạt động quản lý vận hành, kinh doanh, đầu tư xây dựng, quản trị doanh nghiệp; đồng thời lan tỏa mạnh mẽ văn hóa EVN đến khách hàng và cộng đồng xã hội. Xây dựng và triển khai kế hoạch tổng thể về thực thi văn hóa doanh nghiệp dài hạn, phù hợp với định hướng trong Chiến lược phát triển của EVN; trong đó chú trọng đưa văn hóa lãnh đạo, văn hóa kinh doanh, văn hóa an toàn, văn hóa đổi mới sáng tạo và văn hóa số trở thành những bản sắc có giá trị riêng, là động lực cho sự phát triển toàn diện của Tập đoàn.

Các đại biểu Đảng ủy EVN dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Đảng ủy EVN yêu cầu các đơn vị bám sát định hướng chung của EVN và đặc thù của đơn vị để xây dựng kế hoạch thực thi văn hóa doanh nghiệp theo hướng đổi mới, hướng đến kiến tạo giá trị cho doanh nghiệp, cho khách hàng và cộng đồng xã hội. Tạo môi trường làm việc thân thiện, đảm bảo tính công bằng và minh bạch, xây dựng đội ngũ CBCNV giỏi về chuyên môn, phong cách và lề lối làm việc chuyên nghiệp hiệu quả, hành vi ứng xử thân thiện, văn minh, lịch sự, mang lại sự hài lòng cho đối tác và cho khách hàng; xây dựng thành công hình ảnh EVN và đơn vị trở thành một đối tác tin cậy, thân thiện, hết lòng vì khách hàng, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.


  • 24/11/2021 06:29
  • Xuân Tiến
  • 8941