Đẩy mạnh thực thi văn hóa doanh nghiệp trong EVN giai đoạn 2021 - 2025

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Nghị quyết số 12-NQ/ĐU, ngày 2/7/2021 về việc đẩy mạnh thực thi văn hóa doanh nghiệp trong EVN giai đoạn 2021-2025.

Ảnh minh họa

Mục tiêu nhằm thực hiện thành công việc đổi mới về nội dung, phương thức quản trị và cách thức triển khai văn hóa doanh nghiệp để đưa văn hóa EVN đi sâu vào các hoạt động quản lý vận hành, kinh doanh, đầu tư xây dựng, quản trị doanh nghiệp; đồng thời lan tỏa mạnh mẽ văn hóa EVN đến khách hàng và cộng đồng xã hội.

Xây dựng và triển khai kế hoạch tổng thể về thực thi văn hóa doanh nghiệp dài hạn, phù hợp với định hướng trong Chiến lược phát triển của EVN; trong đó chú trọng đưa văn hóa lãnh đạo, văn hóa kinh doanh, văn hóa an toàn, văn hóa đổi mới sáng tạo và văn hóa số trở thành những bản sắc có giá trị riêng, là động lực cho sự phát triển toàn diện của Tập đoàn.

Các đơn vị bám sát định hướng chung của EVN và đặc thù của đơn vị để xây dựng kế hoạch thực thi văn hóa doanh nghiệp theo hướng đổi mới, hướng đến kiến tạo giá trị cho doanh nghiệp, cho khách hàng và cộng đồng xã hội.

Tạo môi trường làm việc thân thiện, đảm bảo tính công bằng và minh bạch, xây dựng đội ngũ CBCNV giỏi về chuyên môn, phong cách và lề lối làm việc chuyên nghiệp hiệu quả, hành vi ứng xử thân thiện, văn minh, lịch sự, mang lại sự hài lòng cho đối tác và cho khách hàng; xây dựng thành công hình ảnh EVN và đơn vị trở thành một đối tác tin cậy, thân thiện, hết lòng vì khách hàng, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Để đạt được các mục tiêu trên, Đảng ủy Tập đoàn tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; đề cao vai trò của người đứng đầu đơn vị; huy động sức mạnh của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị; thực hiện chuyển đổi số trong công tác văn hóa doanh nghiệp.

Hoàn thiện, đổi mới hệ thống nội dung tài liệu văn hóa doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch tổng thể thực thi văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh giáo dục, đào tạo, tập huấn về văn hóa doanh nghiệp; Tăng cường công tác truyền thông về văn hóa EVN; chú trọng chất lượng quản trị thực thi văn hóa doanh nghiệp.

Đảng ủy EVN giao các cấp ủy đảng, các tổ chức đoàn thể trực thuộc Đảng bộ EVN xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, phổ biến, quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong quá trình triển khai thực hiện.

Giao HĐTV, Tổng giám đốc EVN chỉ đạo các ban chuyên môn, các đơn vị thành viên trong Tập đoàn thực hiện hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết.


  • 20/07/2021 11:07
  • Xuân Tiến
  • 14260