Đóng điện thành công máy biến áp T2 Trạm biến áp 110 kV Lục Nam (Bắc Giang)

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa tổ chức nghiệm thu, đóng điện máy biến áp T2, Trạm biến áp 110 kV Lục Nam (thị trấn Đồi ngô, huyện Lục Nam), đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải của địa phương.

Máy biến áp T2 có công suất 40 MVA và 5 xuất tuyến 22 kV, 35 kV. Sau khi đóng điện, đưa vào vận hành, công trình sẽ góp phần đảm bảo cấp điện ổn định cho các phụ tại doanh nghiệp trọng điểm trong khu vực. Đồng thời, tạo liên kết mạch vòng trong cấp điện giữa 3 Trạm 110 kV Đồi Cốc, 110 kV Lục Nam và 110 kV Lục Ngạn; đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải tại các huyện Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang.

Riêng TBA 110 kV Lục Nam có quy mô 2 MBA x 40 MVA-110/22 kV và 12 xuất tuyến 22 kV, 35 kV. Trong đó, máy biến áp T1 với 7 xuất tuyến được EVNNPC đóng điện và đưa vào vận hành từ năm 2014.


  • 08/11/2017 08:39
  • Trần Văn Thống
  • 10447