EVN thành lập ban chỉ đạo giám sát thực hiện kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020

Ban Chỉ đạo Tổ chức giám sát thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016 - 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 27/QĐ-EVN ngày 09/3/2020 của Hội đồng thành viên EVN.

Ban Chỉ đạo gồm 25 thành viên, do ông Dương Quang Thành – Chủ tịch HĐTV Tập đoàn làm Trưởng ban.

Ban có nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020 của Tập đoàn; định kỳ 06 tháng báo cáo Hội đồng thành viên EVN kết quả triển khai thực hiện.

Ban có các tổ công tác để đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện tại Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên. 

Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ khi thảo luận và xem xét để thống nhất các nội dung và công việc liên quan; việc phân công nhiệm vụ đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng trách nhiệm, quyền hạn, hiệu quả và không chồng chéo...


  • 13/03/2020 10:58
  • Nghi Viên
  • 6527