EVN tiếp tục triển khai quyết liệt công tác cải cách hành chính

Đó là chỉ đạo của ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính EVN, chiều 26/2, tại Hà Nội.

Đối với nhiệm vụ năm 2020, Phó Tổng giám đốc Võ Quang Lâm yêu cầu các ban chuyên môn và các đơn vị thành viên cần tiếp tục thực hiện công tác đơn giản hóa chế độ báo cáo; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào xử lý, giải quyết công việc; duy trì áp dụng tiêu chuẩn 5S; chú trọng công tác tiết kiệm chi phí quản lý,...

Tập đoàn và các đơn vị cũng cần đẩy mạnh công tác truyền thông, tích cực tìm kiếm các ý tưởng, sáng kiến về cải cách hành chính; tăng cường giao lưu giữa các đơn vị, để trao đổi, học hỏi, áp dụng các mô hình, ý tưởng cải cách điển hình. Cùng với đó, cần có các cơ chế khen thưởng, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân làm tốt; có chế tài xử phạt các đơn vị thực hiện chưa tốt.

Trong năm 2020, EVN cũng sẽ nghiên cứu xây dựng kế hoạch tích hợp tổng thể các phần mềm ứng dụng liên quan công tác cải cách hành chính để hình thành Hệ sinh thái Văn phòng điện tử, gồm: EVNPortal, quản lý văn bản đi đến (E-Office), các chương trình/tiện ích quản lý hành chính văn phòng, tích hợp các dữ liệu dùng chung...

Ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN yêu cầu các ban chuyên môn và các đơn vị thành viên Tập đoàn thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải cách hành chính hiệu quả

Theo ông Nguyễn Minh Khoa - Trưởng Ban Pháp chế EVN, năm 2019, EVN đã tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; triệt để sử dụng chữ ký số; thực hiện thanh toán điện tử tại Cơ quan EVN với 4 loại hồ sơ; giảm 50% số cuộc họp giao ban hàng tuần; triển khai thực hiện các cuộc họp không giấy tại Cơ quan EVN và các đơn vị...

EVN cũng đã quán triệt thực hiện sử dụng văn bản điện tử theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị của Bộ Công Thương trong toàn Tập đoàn; thực hiện đồng bộ và toàn diện công tác lập hồ sơ công việc trên môi trường mạng...

Đặc biệt, EVN cũng đã hoàn thành việc xây dựng Đề án Đơn giản hóa công tác báo cáo. Trong đó, từ ngày 1/1/2019, EVN đưa vào vận hành cổng EVNPortal để gửi/nhận báo cáo từ các đơn vị. Tập đoàn cũng đã giảm được 10% đầu mục dữ liệu báo cáo.

Song song với công tác cải cách hành chính trong nội bộ, EVN nghiên cứu giảm thiểu các thủ tục, thời gian trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng; sửa đổi bổ sung các quy định về các dịch vụ điện và quy trình kinh doanh. Đặc biệt, Tập đoàn đã triển khai cung cấp các dịch vụ điện theo phương thức điện tử, hợp đồng điện tử, kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia về các dịch vụ điện...

Cùng với Tập đoàn, trong năm qua, các đơn vị thành viên của EVN cũng triển khai đầy đủ và có hiệu quả công tác cải cách hành chính như đơn giản hóa các báo cáo, xây dựng lưu đồ giải quyết công việc, triển khai hội nghị truyền hình...


  • 26/02/2020 05:51
  • Nghi Viên
  • 6841