EVNICT cần bám sát tiến độ các dự án chuyển đổi số

Ngày 22/6, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN, Trưởng Ban chỉ đạo Chỉ đạo Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN (Ban chỉ đạo) đã làm việc với Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) về tình hình thực hiện các dự án chuyển đổi số quan trọng.

Ông Nguyễn Minh Khiêm - Giám đốc EVNICT đã báo cáo về mục tiêu, phạm vi thực hiện các dự án trọng tâm chuyển đổi số của EVNICT: Xây dựng hệ thống EVN’s Cloud, triển khai dự án trục tích hợp và quản trị dữ liệu dùng chung ESB/MDM, xây dựng kiến trúc dữ liệu và cơ sở dữ liệu dùng chung.

Trong đó, về trục tích hợp và quản trị dữ liệu dùng chung ESB/MDM, ông Nguyễn Minh Khiêm cho biết, khi xây dựng thành công sẽ giải quyết tận gốc "bài toán" phần mềm dùng chung hiện không chia sẻ được dữ liệu với nhau.

Mục tiêu đặt ra là sẽ triển khai xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cho 7 phần mềm dùng chung tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam; tạo lập tiêu chuẩn kết nối chung để các đơn vị tham gia và đáp ứng được nhu cầu tích hợp, chia sẻ trên nền tảng ESB (Enterprise Service Bus) và khả năng kết nối, liên thông với các cơ sở dữ liệu trung ương qua nền tảng NGSP (National Government Service Platform)…

Ông Nguyễn Minh Khiêm – Giám đốc EVNICT báo cáo tại cuộc họp

Một hạng mục quan trọng khác được EVNICT báo cáo tại cuộc họp là dự án xây dựng kiến trúc dữ liệu và cơ sở dữ liệu dùng chung EVN, với mục tiêu năm 2022 sẽ có 50% danh mục dữ liệu dùng chung được chuẩn hóa; tới năm 2025 có 80% danh mục dữ liệu dùng chung được chuẩn hóa. Đồng thời, trong phạm vi triển khai dự án, cũng sẽ xây dựng cổng chia sẻ dữ liệu, khai thác các hệ thống dữ liệu quốc gia.

Với việc xây dựng hệ thống EVN’s Cloud, ông Nguyễn Minh Khiêm cho biết, theo kế hoạch, hệ thống này sẽ được thiết kế phù hợp với mô hình doanh nghiệp số và lộ trình chuyển đổi số cho EVN. Mục tiêu là xây dựng EVN’s Cloud đáp ứng yêu cầu quản lý và sẵn sàng môi trường để chuyển đổi dịch vụ hạ tầng công nghệ thông tin của EVN lên điện toán đám mây. Cùng đó, sẽ xây dựng lộ trình chuyển đổi các phần mềm, dịch chuyển lên môi trường điện toán đám mây của EVN…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN, Trưởng Ban chỉ đạo Chỉ đạo nhấn mạnh, EVNICT cần bám sát tiến độ thực hiện các dự án chuyển đổi số. Đặc biệt, đối với trục tích hợp, quản trị dữ liệu dùng chung ESB/MDM và dự án xây dựng kiến trúc dữ liệu và cơ sở dữ liệu dùng chung EVN; đây là hai dự án quan trọng để thực hiện chuyển đổi số trong Tập đoàn.

Đối với EVN’s Cloud, EVNICT cần tiếp cận xây dựng, triển khai dự án theo định hướng vừa đáp ứng nhu cầu ứng dụng trong Tập đoàn, vừa phục vụ mục tiêu kinh doanh. Cần có đơn vị tư vấn tin cậy, có kế hoạch quản lý dự án chuyên nghiệp, và phân kỳ đầu tư EVN’s Cloud phù hợp, đem lại hiệu quả kinh tế cho Tập đoàn.


  • 22/06/2022 11:13
  • M.Hạnh
  • 8335