Ký kết hợp đồng ủy quyền Người đại diện phần vốn của EVNGENCO 2 tại các công ty con

Vừa qua, tại Hà Nội, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng ủy quyền Người đại diện phần vốn của EVNGENCO 2 tại năm công ty con là Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo); Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (AVC), Công ty CP Thủy điện Thác Mơ (TMP); Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC), Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng (HPC) qua hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Lễ ký kết do ông Trần Phú Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) EVNGENCO 2 chủ trì, cùng với sự tham dự của ông Trương Hoàng Vũ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, ông Nguyễn Đình Hải – Thành viên HĐQT.

Việc ký kết các hợp đồng ủy quyền được thực hiện theo các Nghị quyết của HĐQT EVNGENCO 2 gồm: Nghị quyết số 130/NQ-HĐQT ngày 14/10/2021 về việc thông qua mẫu Hợp đồng uỷ quyền Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Phát điện 2 tại các công ty con, Nghị quyết số 133/NQ-HĐQT ngày 14/10/2021 về việc thông qua nội dung phân công trách nhiệm giữa những Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Phát điện 2 tại PPC và Nghị quyết số 148/NQ-HĐQT ngày 27/10/2021 về việc thông qua nội dung phân công trách nhiệm giữa những Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Phát điện 2 tại các công ty cổ phần.

Cũng tại lễ ký kết, ông Trần Phú Thái giao nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm cho từng nhóm Người đại diện phần vốn tại mỗi đơn vị, nhằm đảm bảo việc điều hành hoạt động của các đơn vị được hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của tổng công ty.

Một số hình ảnh tại Lễ ký kết hợp đồng ủy quyền Người đại diện phần vốn của EVNGENCO 2 tại 5 công ty con:

Ký kết hợp đồng ủy quyền Người đại diện phần vốn tại TSHPCo.

Ký kết hợp đồng ủy quyền với nhóm người đại diện tại AVC.

Chủ tịch HĐQT EVNGENCO 2 (đứng giữa) tặng hoa chúc mừng nhóm Người đại điện tại TMP.

Ông Trương Hoàng Vũ - Tổng giám đốc EVNGENCO 2 (đứng giữa) tặng hoa chúc mừng nhóm Người đại điện tại PPC.

Lễ ký kết hợp đồng ủy quyền với nhóm Người đại diện tại HPC.

 


  • 20/12/2021 11:03
  • Minh Lương
  • 8630