Kỷ niệm 93 năm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng: Xứng đáng vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng

Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8) luôn mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng, văn hóa sâu sắc. Đó là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày càng vững mạnh trong lĩnh vực tuyên giáo của Đảng - lĩnh vực có lịch sử ra đời sớm nhất trong hoạt động lãnh đạo của Đảng

Cách đây 93 năm, ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1/8” nhân kỷ niệm Ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô-viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với Nhân dân. Tài liệu vừa phát hành đã tạo được tiếng vang lớn, cổ vũ mạnh mẽ quần chúng Nhân dân yêu nước đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.

Kể từ ngày 01/8 đến tháng 10 năm 1930, trong cả nước đã nổ ra hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình của Nhân dân. Từ đó, ngày 01/8 trở thành một mốc son lịch sử, đánh dấu hoạt động rất có ý nghĩa đối với công tác tuyên giáo của Đảng. Trên cơ sở những tài liệu và sự kiện này, năm 2000, Bộ Chính trị khóa VIII đã quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn coi công tác Tuyên giáo là bộ phận đặc biệt quan trọng trong hoạt động của Đảng.

Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.

Trải qua lịch sử 93 năm xây dựng và phát triển, cơ quan chuyên trách làm công tác Tuyên giáo của Đảng đã có những tên gọi khác nhau và có lần chia tách, hợp nhất để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng. Song trong bất cứ giai đoạn nào, công tác Tuyên giáo cũng luôn giữ được vị trí, vai trò quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng, đóng góp to lớn vào công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất và xây dựng đất nước, là niềm tự hào của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo của Đảng không ngừng trưởng thành theo mỗi bước tiến lên của sự nghiệp cách mạng. Dạn dày trong đấu tranh cách mạng, hòa mình vào phong trào quần chúng, nhiều thế hệ những người làm công tác Tuyên giáo luôn xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng, đấu tranh không mệt mỏi cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác Tuyên giáo trong những năm gần đây không ngừng được đổi mới, từng bước vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác Tuyên giáo đã thể hiện rõ vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, tiếp tục đảm nhận vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, góp phần bảo vệ vững chắc, bổ sung, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng và xã hội, củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đáng chú ý, công tác Tuyên giáo ngày càng bám sát thực tiễn, dự báo, phát hiện, đề xuất và tham gia xử lý những vấn đề bức xúc. Tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp để định hướng và giải quyết những vấn đề tư tưởng liên quan đến phát triển, bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an sinh xã hội.

Nhìn lại những đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo và công tác Tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, mỗi người làm công tác Tuyên giáo có thể tự hào rằng, những thắng lợi vĩ đại mà Đảng và Nhân dân ta đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đều có sự đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo và công tác Tuyên giáo của Đảng. Đây cũng chính là động lực để đội ngũ cán bộ Tuyên giáo hôm nay tiếp tục vững bước đi lên, viết tiếp những trang sử vẻ vang của Ngành trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, trước những diễn biến trên thực tiễn của đất nước, của tình hình thế giới và khu vực, những người làm công tác Tuyên giáo của Đảng hơn bao giờ hết phải kiên định nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vững vàng trước mọi biến cố, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, ra sức tu dưỡng đạo đức cách mạng, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương pháp, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đặc biệt, những người làm công tác tuyên giáo chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị trong Đảng và Nhân dân, dự báo và phát hiện các vấn đề mới, được dư luận quan tâm để kịp thời có những giải pháp trên lĩnh vực tư tưởng. Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Tự hào truyền thống 93 năm xây dựng và trưởng thành, cũng chính là dịp để cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành và mỗi cán bộ làm công tác Tuyên giáo nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của công tác Tuyên giáo trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Cùng với ý thức sâu sắc về trách nhiệm và quyết tâm phát huy phẩm chất “sáu dám” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt hành động vì lợi ích chung”... Từ đó, củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng, bồi đắp thêm niềm tự hào về truyền thống vẻ vang ngành Tuyên giáo của Đảng.

Link gốc


  • 01/08/2023 01:31
  • Theo dangcongsan.vn
  • 4148