Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ: Đảm bảo xây dựng nguồn và lưới điện trọng điểm

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2022 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Trong đó, một trong những giải pháp và nhiệm vụ chủ yếu là cần đảm bảo xây dựng nguồn và lưới điện trọng điểm.

Thi công đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân

Nghị quyết 01 bao gồm 6 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành. Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương phải tiếp tục đổi mới, chủ động thích ứng, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn theo tinh thần chủ đề điều hành “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”.

Trên cơ sở đó, Chính phủ đề ra 12 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Trong đó, nhiệm vụ và giải pháp thứ tư đề cập tới việc cần phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại bao gồm bảo đảm tiến độ quy hoạch, xây dựng công trình nguồn điện, lưới điện trọng điểm, nhất là chương trình chuyển đổi giảm phát thải các-bon; sớm hoàn thành việc cấp điện cho địa bàn vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo; có giải pháp xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, hiệu quả.

Chi tiết Nghị quyết có file đính kèm.

nghi-quyet-01-nq-cp.pdf


  • 16/01/2022 09:00
  • Vũ Chang
  • 10191