Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý và điều hành Tập đoàn Điện lực Việt Nam

 


  • 02/01/2019 09:00
  • (Nguồn: Ban Tổ chức và Nhân sự EVN)
  • 300540