Tài liệu hội nghị: Áp dụng QR-Code trong thanh toán tiền điện theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 03:2018/NHNNVN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Vui lòng tải tài liệu tại đây.


  • 18/06/2020 03:40
  • Ban Kinh doanh EVN
  • 8443