Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 02/6/2024

Công suất lớn nhất trong ngày: 39575,8 MW (Lúc 21:30)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 835,9 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 172,4 triệu kWh

- Nhiệt điện than 471,8 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 66,9 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 20,3 triệu kWh

- Điện mặt trời 77,2 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 19,0 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 2,3 triệu kWh

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGÀY 02/06/2024

Mục Khi phụ tải vào thấp điểm trưa Khi phụ tải vào cao điểm tối
Quốc gia 34417,3 39090,9
Thủy điện 5947,6 11192,2
Nhiệt điện than 15853,9 22533,7
Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 2097 3290
Nhiệt điện dầu 0 0
Điện gió 827,7 887,8
ĐMT trang trại 5216,1 0
ĐMT mái nhà 3975,2 0
Nhập khẩu điện 403,6 1086,7
Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 96,3 100,5

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien


  • 03/06/2024 11:00
  • Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
  • 1686