Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 05/6/2024

Tính với số liệu ĐMT mái nhà (ước tính thương phẩm):
- Công suất lớn nhất trong ngày: 43397,8 MW (Lúc 15:05)
- Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu: 942,2 triệu kWh

Tính với số liệu ĐMT mái nhà (ước tính đầu cực):
- Công suất lớn nhất trong ngày: 43875,1 MW (Lúc 13:45)
- Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu: 947,8 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 289,4 triệu kWh

- Nhiệt điện than 455,2 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 72,6 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 29,1 triệu kWh

- ĐMT trang trại 46,9 triệu kWh

- ĐMT mái nhà (ước tính thương phẩm) 28,4 triệu kWh

- ĐMT mái nhà (ước tính đầu cực) 34,1 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 18,2 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 2,3 triệu kWh

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGÀY 05/06/2024

Mục Khi phụ tải vào thấp điểm trưa Khi phụ tải vào cao điểm tối
Quốc gia + ĐMT mái nhà (ước tính thương phẩm) 40585,7 40648,4
Quốc gia + ĐMT mái nhà (ước tính đầu cực) 41282,8 40648,4
Thủy điện 8274,8 16526,4
Nhiệt điện than 16078,9 18649,5
Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 2442,6 3694,5
Nhiệt điện dầu 0 0
Điện gió 1480,8 597,8
ĐMT trang trại 6841,6 0
ĐMT mái nhà (ước tính thương phẩm) 4980,8 0
ĐMT mái nhà (ước tính đầu cực) 5677,9 0
Nhập khẩu điện 389,1 1094,6
Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 97,1 85,7

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien


  • 06/06/2024 10:43
  • Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
  • 1639